Berichten Zoek Agenda Bestuur, etc. Log in Pensioen Curator
id=333 2019-10-02 10:47:16
ReunieVereniging Badger, Ledenvergadering 24 october 2019

AGENDA UIGESTELD EN VERPLAATST NAAR 14 DECEMBER 2019

Voor een algemene ledenvergadering, genoemd jaarvergadering, te houden op donderdag 24 october 2019 ten huize van de familie Eggink, Herikerberg 68 te 2716 EX Zoetermeer.                                                     
Aanvang 19.00 precies. Het huis is beschikbaar vanaf ca. 18.30 uur.

De locatie is in het westen van Zoetermeer, op ruime afstand van station Zoetermeer-Centraal. Parkeerruimte is er – beperkt, want woonwijk - in de nabijheid.
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Wegens de beperkte ruimte in huize Eggink is deze maal AANMELDING vereist.
Het presentieregister wordt ter aftekening bij de vergadering gerouleerd.

1. Opening door de voorzitter.
2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
3. Herdenking in 2019 overleden oud-collega’s.
4. Ingekomen stukken (voor zover van direct belang voor deze vergadering).
5. Verslag (notulen) van de algemene ledenvergadering van 21 Maart 2019. <bekijk het hier>
6. Goedkeuring van dit verslag.
7. Interim-verslag van de penningmeester.
8. Goedkeuring van de stukken voorzover van toepassing.
9. Voortzetting van de vereniging.
10 Benoeming van nieuwe bestuursleden (zie beneden).
11. Afspraken te maken voor de overdracht.
12. Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
13. Rondvraag.
14. Sluiting door de nieuwe voorzitter.

NB. Het conceptverslag van de jaarvergadering van 2019 staat ca. een week voor de vergadering  op www.rvbadger.nl. Aan leden zonder internetaansluiting wordt alleen dit verslag op verzoek toegestuurd. Ter vergadering zullen er enkele exemplaren ter beschikking zijn.

TOELICHTINGEN :

bij 7 De staat van de financiёn geldt de toestand van vandaag. Daar nog geen volledig kalenderjaar is verlopen werd ook de kascommissie niet geactiveerd.
bij 8 het huidige BW verlangt, dat alle bestuursleden de (financiёle) stukken onder-tekenen en noemt de décharge niet meer; het huishoudelijk reglement noemt deze echter nog wel en ze is dus – verkort – gehandhaafd. 
bij 9 wegens de financiёn van de vereniging en wegens haar leeftijdsopbouw (en ook die van het Bestuur) wordt voorgesteld de vereniging voort te zetten onder een nieuw te benoemen bestuur.
bij 10 een drietal leden hebben zich beschikbaar gesteld voor het opvolgen van het huidige bestuur, dat zal aftreden. De voorgestelde leden zijn :

- F.S.M. Greven, voorzitter
- A.A.R. Spaans, secretaris
- Th. A. Bailly, penningmeester.    
bij 11 er zullen afspraken nodig zijn terzake van de overdracht van de bankrekening, voor de melding aan de Kamer van Koophandel, voor de eventuele overdracht van archieven en voor de overdracht van de webplaats. .

U wordt verzocht de aangehechte antwoordstrook per omgaande te retourneren!

Antwoordstrook te retourneren :

- op de internet-site www.rvbadger.nl
- per electronische post aan W.J. Jansse, secretaris-ad-interim op wjjvere@planet.nl
- per gewone post aan W.J. Jansse, secretaris-ad-interim – Weidestraat 16 –  2861 TM Bergambacht.

NB. Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; dat mag (ook) via de webplaats of per E-mail. De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  = =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =   =
ANTWOORDSTROOK
Ik zal  (1) wel/niet* aanwezig zijn :
LET OP : AANMELDING IS VEREIST! NB. doorhalen wat niet van toepassing is.
Ik laat mij (2)  vertegenwoordigen door :
[naam vertegenwoordiger]

op de Algemene ledenvergadering (jaarvergadering) van de Reünievereniging Badger te Den Haag, te houden op donderdag 24 October 2019 te Zoetermeer, Herikerberg 68, 2716 AX.

Naam :
Adres :
Plaats :

Aub. melden op de webplaats : www.rvbadger.nl

of per E-mail aan : wjjvere@planet.nl

of per post retour zenden aan : Reünievereniging Badger
t.a.v. W.J. Jansse, secretaris-ad-interim
Weidestraat 16
2861 TM Bergambacht

Inzenden per gewone post aub. uiterlijk 21 October 2019 en per electronische post tot en met uiterlijk 23 October 2019

Niet vergeten de machtiging tot vertegenwoordiging af te geven of op te sturen.

Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; meldingen op de webplaats of per E-mail worden als ‘schriftelijk’ beschouwd.
De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.
 id=325 2019-03-14 16:43:17
Jaarvergadering, donderdag 21 Maart 2019

AGENDA

Voor een algemene ledenvergadering, genoemd jaarvergadering, te houden op donderdag 21 Maart 2019 ten huize van de familie Eggink, Herikerberg 68 te 2716 EX Zoetermeer.
Aanvang 19.00 precies. Het huis is beschikbaar vanaf ca. 18.30 uur.

De locatie is in het westen van Zoetermeer, op ruime afstand van station Zoetermeer-Centraal. Parkeerruimte is er – beperkt, want woonwijk - in de nabijheid.
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Wegens de beperkte ruimte in huize Eggink is deze maal – voor het eerst – AANMELDING vereist.
Het presentieregister wordt ter aftekening bij de vergadering gerouleerd.

1. Opening door de voorzitter.
2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
3. Herdenking in 2018 overleden oud-collega’s.
4. Ingekomen stukken (voor zover van direct belang voor deze vergadering).
5. Verslag (notulen) van de algemene ledenvergadering van 22 Maart 2018.
6. Goedkeuring van dit verslag.
7. Jaarverslag van de secretaris over 2018.
8. Balans en jaarrekening 2018.
9. Jaarverslag van de penningmeester over 2018 en de begroting voor 2019.
10. Verslag van de kascommissie over 2018.
11. Goedkeuring van de jaarstukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, balans, jaarrekening).
12. Voorstel tot décharge van de penningmeester en het bestuur (zie ook beneden).
13. Vaststelling verdere bijdrage(n) : (voorstel : nihil).
14. Benoeming van bestuursleden (zie beneden).
15. Verkiezing van de nieuwe kascommissie                                                      (periode 1 Januari 2019 - 31 December 2019).
16. Verslag 'commissies' - (verdere) plannen voor 2019.
17. Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
Daaronder : plan tot sluiting van de vereniging per eind 2019 (zie beneden).
18. Rondvraag.
19. Sluiting.

NB. De conceptverslagen van secretaris en penningmeester en van de jaarverga-dering van 2018 staan ca. een week voor de vergadering  op www.rvbadger.nl. Aan leden zonder internetaansluiting wordt alleen het laatstgenoemde verslag op verzoek toegestuurd. Ter vergadering zullen van alle verslagen enkele exemplaren ter beschikking zijn.

TOELICHTINGEN :

bij 12 het huidige BW verlangt, dat alle bestuursleden de (financiёle) jaarstukken ondertekenen en noemt de décharge niet meer; het huishoudelijk reglement noemt deze echter nog wel en ze is dus – verkort - gehandhaafd. 
bij 14 wegens de financiёn van de vereniging en wegens haar leeftijdsopbouw (en ook die van het Bestuur) wordt het de vraag hoelang ze nog kan doorgaan. Gezien de voorbereidingstijd voor de afsluiting  van de vereniging moeten er nu beslissingen over genomen worden.

Het Bestuur denkt, dat sluiting per eind 2019 het meest voor de hand  ligt; dit is minder dan een jaar na heden, waardoor nog één Eindejaarsbijeenkomst mogelijk is en nog twee fiets-/wandeltochten kunnen worden gesubsidieerd. 

Uitstel van de definitieve beslissing is altijd nog mogelijk.

De heer W.J. Jansse is thans alleen nog ¨acting secretary¨.of secretaris-ad-interim.

Gezien de leeftijd van het Bestuur wordt er een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden, met name een voorzitter en een secretaris. Als er voor 21 maart geen of onvoldoende aanmeldingen zijn wordt het voornemen tot sluiting van de vereniging doorgezet, in het andere geval kan een nieuw bestuur worden gekozen. Kandidaten worden voorgedragen namens het bestuur of namens tien of meer leden, in het laatste geval voor de vergadering plaatsvindt.   
bij 17 Voor de sluiting van de vereniging zijn TWEE algemene vergaderingen noodza-kelijk, één waarin tweederde der leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, en een tweede – te houden binnen een maand na de eerste - waarin de aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal, een rechtsgeldig besluit kunnen nemen. Vgl. Statuten Art. 21. 
  
Deze vergadering staat gepland voor 18 April 2019 op een nader te bepalen locatie en wordt zonodig afzonderlijk aangekondigd.

U wordt verzocht de aangehechte antwoordstrook per omgaande te retourneren!

Antwoordstrook te retourneren :

- op de internet-site www.rvbadger.nl
- per electronische post aan W.J. Jansse, secretaris-ad-interim op wjjvere@planet.nl
- per gewone post aan W.J. Jansse, secretaris-ad-interim – Weidestraat 16 –  2861 TM Bergambacht.

NB. Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; dat mag (ook) via de webplaats of per E-mail. De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  = =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =   =
ANTWOORDSTROOK
Ik zal  (1) wel/niet* aanwezig zijn :
LET OP : AANMELDING IS VEREIST! NB. doorhalen wat niet van toepassing is.
Ik laat mij (2)  vertegenwoordigen door :
[naam vertegenwoordiger]

op de Algemene ledenvergadering (jaarvergadering) van de Reünievereniging Badger te Den Haag, te houden op donderdag 21 Maart 2019 te Zoetermeer, Herikerberg 68, 2716 EX .

Naam :
Adres :
Plaats :

Aub. melden op de webplaats : www.rvbadger.nl
of per E-mail aan : wjjvere@planet.nl
of per post retour zenden aan : Reünievereniging Badger
t.a.v. W.J. Jansse, secretaris-ad-interim
Weidestraat 16
2861 TM Bergambacht

Inzenden per gewone post aub. uiterlijk 18 Maart 2019 en per electronische post tot en met uiterlijk 20 Maart 2019

Niet vergeten de machtiging tot vertegenwoordiging af te geven of op te sturen.

Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; meldingen op de webplaats of per E-mail worden als ‘schriftelijk’ beschouwd.
De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.
 id=311 2018-03-06 17:44:41
Jaarvergadering, donderdag 22 Maart 2018 GECORRIGEERD

Voor een algemene ledenvergadering, genoemd jaarvergadering, te houden op donderdag 22 Maart 2018 ten huize van de familie Eggink, Herikerberg 68 te 2716 AX Zoetermeer.  LET OP! Opnieuw gewijzigde locatie!
Aanvang 19.00 precies. Het huis is beschikbaar vanaf ca. 18.30 uur.

De locatie is in het westen van Zoetermeer, op ruime afstand van station Zoetermeer-Centraal. Parkeerruimte is er – beperkt, want woonwijk - in de nabijheid.
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Wegens de beperkte ruimte in huize Eggink is deze maal – voor het eerst – AANMELDING vereist.
Het presentieregister wordt ter aftekening bij de vergadering gerouleerd.

1. Opening door de voorzitter.
2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
3. Herdenking in 2017 overleden oud-collega’s.
4. Ingekomen stukken (voor zover van direct belang voor deze vergadering).
5. Verslag (notulen) van de algemene ledenvergadering van 22 Maart 2017. <Bekijk het hier>
6. Goedkeuring van dit verslag.
7. Jaarverslag van de secretaris over 2017. <Bekijk het hier>
8. Balans en jaarrekening 2017.
9. Jaarverslag van de penningmeester over 2017 en de begroting voor 2018.
10. Verslag van de kascommissie over 2017.
11. Goedkeuring van de jaarstukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, balans, jaarrekening).
12. Voorstel tot décharge van de penningmeester en het bestuur (zie ook beneden).
13. Vaststelling bijdrage voor 2019 (voorstel : nihil).
14. Benoeming van bestuursleden (zie beneden).
15. Verkiezing van de nieuwe kascommissie
       (periode 1 Januari 2018 - 31 December 2018).
16. Verslag 'commissies' - (verdere) plannen voor 2018.
17. Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
     Daaronder : plan tot sluiting van de vereniging per eind 2019 (zie beneden).
18. Rondvraag.
19. Sluiting.

NB.
De conceptverslagen van secretaris en penningmeester en van de jaarverga-dering van 2017 staan ca. een week voor de vergadering  op www.rvbadger.nl. Aan leden zonder internetaansluiting wordt alleen het laatstgenoemde verslag op verzoek toegestuurd. Ter vergadering zullen van alle verslagen enkele exemplaren ter beschikking zijn.
 


TOELICHTINGEN :

bij 12
het huidige BW verlangt, dat alle bestuursleden de (financiёle) jaarstukken ondertekenen en noemt de décharge niet meer; het huishoudelijk reglement noemt deze echter nog wel en ze is dus – verkort - gehandhaafd. 

bij 14
wegens ziekte zijn de heren W.J. Jansse en J.E. Nijmeijer NIET meer voor een bestuursfunctie beschikbaar. Kandidaten voor de door hen vervulde posten worden derhalve gezocht.

bij 17
wegens de financiёn van de vereniging en wegens haar leeftijdsopbouw (en ook die van het Bestuur) wordt het de vraag hoelang we er nog meer door kunnen gaan. Gezien de voorbereidingstijd voor de afsluiting  van de vereniging moeten er tijdig beslissingen over genomen worden.

Het Bestuur denkt, dat sluiting per eind 2019 het meest voor de hand  ligt; dit is ongeveer twee jaar na heden, waardoor nog twee Eindejaarsbijeenkomsten mogelijk zijn en nog twee fietstochten en twee “klippers’ kunnen worden gesubsidieerd. 

Uitstel van de definitieve beslissing is altijd nog mogelijk. Het gaat om een principe-beslissing, die genomen moet worden omdat de looptijd van een ‘klip-per’-reservering ruim een jaar bedraagt.

Voor de sluiting van de vereniging zelf zijn TWEE algemene vergaderingen noodzakelijk, één waarin tweederde der leden aanwezig of vertegenwoordigd
moet zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, en een tweede – te houden binnen een maand na de eerste - waarin de aanwezige en vertegen-woordigde leden, ongeacht hun aantal, een rechtsgeldig besluit kunnen nemen. Vgl. Statuten Art. 21.    

Ter voorbereiding van de sluiting zal in 2019 GEEN contributie meer geheven worden.

U wordt verzocht de aangehechte antwoordstrook per omgaande te retourneren!

 


Antwoordstrook te retourneren : op de internet-site www.rvbadger.nl

per electronische post aan W.J. Jansse, secretaris op wjjvere@planet.nl
per gewone post aan W.J. Jansse, secretaris – Weidestraat 16 –  2861 TM Bergambacht.

NB. Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; dat mag (ook) via de webplaats of per E-mail. De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  = =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =   =
ANTWOORDSTROOK
Ik zal  (1) wel/niet* aanwezig zijn :
LET OP : AANMELDING IS VEREIST!
NB . doorhalen wat niet van toepassing is.
Ik laat mij (2)  vertegenwoordigen door :

[naam vertegenwoordiger]


op de Algemene ledenvergadering (jaarvergadering) van de Reünievereniging Badger te Den Haag, te houden op donderdag 22 Maart 2018 te Zoetermeer’, Herikerberg 68, 2716 AX.


Naam :

Adres :

Plaats :

 

Aub. melden op :
www.rvbadger.nl
of electronisch : wjjvere@planet.nl
of per post retour zenden aan :
Reünievereniging Badger
t.a.v. W.J. Jansse, secretaris
Weidestraat 16
2861 TM Bergambacht

Inzenden per gewone post aub. uiterlijk 17 Maart 2018 en per electronische post tot en met uiterlijk 20 Maart 2018

Niet vergeten de machtiging tot vertegenwoordiging af te geven of op te sturen.


Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; meldingen op de webplaats of per E-mail worden als ‘schriftelijk’ beschouwd.
De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.id=300 2017-03-11 14:39:29
AGENDA jaarvergadering 22 Maart 2017

REÜNIEVERENIGING BADGER, DEN HAAG
AGENDA

Voor een algemene ledenvergadering, genoemd jaarvergadering, te houden op woensdag 22 Maart 2017 ten huize van de familie Nijmeijer, Plataanhout 58 te Zoetermeer.                                                                    LET OP! Gewijzigde locatie!
Aanvang 19.00 precies. Het huis is beschikbaar vanaf ca. 18.30 uur.

De locatie is in het zuidwesten van Zoetermeer, ca. 15-20 minuten lopen vanaf station Zoetermeer-Centraal. Parkeerruimte is er – beperkt, want woonwijk - in de nabijheid.
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden.
Het presentieregister wordt ter aftekening bij de vergadering gerouleerd.

1. Opening door de voorzitter.
2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
3. Herdenking in 2016 overleden oud-collega’s.
4. Ingekomen stukken (voorzover van direct belang voor deze vergadering).
5. Verslag (notulen) van de algemene ledenvergadering van 23 Maart 2016.  <bekijk het hier>
6. Goedkeuring van dit verslag.
7. Jaarverslag van de secretaris over 2016.  <bekijk het hier>
8. Balans en jaarrekening 2016.
9. Jaarverslag van de penningmeester over 2016 en de begroting voor 2017.
10. Verslag van de kascommissie over 2016.
11. Goedkeuring van de jaarstukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, balans, jaarrekening).
12. Voorstel tot décharge van de penningmeester en het bestuur (zie ook beneden).
13. Vaststelling bijdrage voor 2018 (voorstel : ongewijzigd).
14. (Her)benoeming van bestuursleden (zie beneden).
15. Verkiezing van de nieuwe kascommissie                                                      (periode 1 Januari 2017 - 31 December 2017).
16. Verslag 'commissies' - (verdere) plannen voor 2017.
17. Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
18. Rondvraag.
19. Sluiting.

NB. De conceptverslagen van secretaris en penningmeester en van de jaarverga-dering van 2016 staan ca. een week voor de vergadering  op www.rvbadger.nl. Aan leden zonder internetaansluiting wordt alleen het laatstgenoemde verslag op verzoek toegestuurd. Ter vergadering zullen van alle verslagen enkele exemplaren ter beschikking zijn.

TOELICHTINGEN :

bij 12 het huidige BW verlangt, dat alle bestuursleden de (financiёle) jaarstukken ondertekenen en noemt de décharge niet meer; het huishoudelijk reglement noemt deze echter nog wel en ze is dus – verkort - gehandhaafd. 
bij 14 de heren W.J. Jansse en J.E. Nijmeijer zijn aftredend; beide hebben aange-geven beschikbaar te zijn voor een nieuwe bestuursperiode  van drie jaar.

U wordt verzocht de aangehechte antwoordstrook per omgaande te retourneren!

Antwoordstrook te retourneren :

- op de internet-site www.rvbadger.nl
- per electronische post aan W.J. Jansse, secretaris op wjjvere@planet.nl
- per gewone post aan W.J. Jansse, secretaris – Weidestraat 16 –  2861 TM Bergambacht.

NB. Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; dat mag (ook) via de webplaats of per E-mail. De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  = =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =   =
ANTWOORDSTROOK
Ik zal  (1) wel/niet* aanwezig zijn :
NB . doorhalen wat niet van toepassing is.
Ik laat mij (2)  vertegenwoordigen door :
[naam vertegenwoordiger]

op de Algemene ledenvergadering (jaarvergadering) van de Reünievereniging Badger te Den Haag, te houden op woensdag 22 Maart 2017 te Zoetermeer.

Naam :
Adres :
Plaats :

Aub. melden op : www.rvbadger.nl
of electronisch : wjjvere@planet.nl
of per post retour zenden aan : Reünievereniging Badger
t.a.v. W.J. Jansse, secretaris
Weidestraat 16
2861 TM Bergambacht

Inzenden per gewone post aub. uiterlijk 17 Maart 2017 en per electronische post tot en met uiterlijk 20 Maart 2017.

Niet vergeten de machtiging tot vertegenwoordiging af te geven of op te sturen.

Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; meldingen op de webplaats of per E-mail worden als ‘schriftelijk’ beschouwd.
De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.
 id=284 2016-03-16 09:38:35
AGENDA jaarvergadering 23 Maart 2016, Nu met jaarstukken.

REÜNIEVERENIGING BADGER, DEN HAAG

AGENDA

Voor een algemene ledenvergadering, genoemd jaarvergadering, te houden op woensdag 23 Maart 2016 ten huize van de familie Nijmeijer, Plataanhout 58 te Zoetermeer.                  LET OP! Gewijzigde locatie!
Aanvang 19.00 precies. Het huis is beschikbaar vanaf ca. 18.30 uur.

De locatie is in het zuidwesten van Zoetermeer, ca. 15-20 minuten lopen vanaf station Zoetermeer-Centraal. Parkeerruimte is er – beperkt, want woonwijk - in de nabijheid.
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden.
Het presentieregister wordt ter aftekening bij de vergadering gerouleerd.

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
 3. Herdenking in 2015 overleden oud-collega’s.
 4. Ingekomen stukken (voorzover van direct belang voor deze vergadering).
 5. Verslag (notulen) van de algemene ledenvergadering van 25 Maart 2015.. <bekijk het hier>
 6. Goedkeuring van dit verslag.
 7. Jaarverslag van de secretaris over 2015.. <bekijk het hier>
 8. Balans en jaarrekening 2015.
 9. Jaarverslag van de penningmeester over 2015 en de begroting voor 2016.
 10. Verslag van de kascommissie over 2015.
 11. Goedkeuring van de jaarstukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, balans, jaarrekening).
 12. Voorstel tot décharge van de penningmeester en het bestuur (zie ook beneden).
 13. Blanco
 14. Vaststelling bijdrage voor 2017 (voorstel : ongewijzigd).
 15. (Her)benoeming van bestuursleden (zie beneden).
 16. Verkiezing van de nieuwe kascommissie
  (periode 1 Januari 2016 - 31 December 2016).
 17. Verslag 'commissies' - (verdere) plannen voor 2016.
 18. Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
 19. Rondvraag.
 20. Sluiting.

NB. De conceptverslagen van secretaris en penningmeester en van de jaarverga-dering van 2015 staan ca. een week voor de vergadering  op www.rvbadger.nl. Aan leden zonder internetaansluiting wordt alleen het laatstgenoemde verslag op verzoek toegestuurd. Ter vergadering zullen van alle verslagen enkele exemplaren ter beschikking zijn.

TOELICHTINGEN :

bij 12 het huidige BW verlangt, dat alle bestuursleden de (financiёle) jaarstukken ondertekenen en noemt de décharge niet meer; het huishoudelijk reglement noemt deze echter nog wel en ze is dus – verkort - gehandhaafd. 
bij 15 de heren L.G. Eggink en J.L. de Jonge zijn aftredend; beide hebben aange-geven beschikbaar te zijn voor een nieuwe bestuursperiode  van drie jaar.
Mevrouw C.B. Varekamp-Wulffele heeft haar bestuurslidmaatschap in December 2015 beёindigd.

U wordt verzocht de aangehechte antwoordstrook per omgaande te retourneren!

 

Antwoordstrook te retourneren :

- op de internet-site www.rvbadger.nl
- per electronische post aan W.J. Jansse, secretaris op wjjvere@planet.nl
- per gewone post aan W.J. Jansse, secretaris – Weidestraat 16 –  2861 TM Bergambacht.

NB. Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; dat mag (ook) via de webplaats of per E-mail. De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  = =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =   =
ANTWOORDSTROOK
Ik zal  (1) wel/niet* aanwezig zijn :
NB . doorhalen wat niet van toepassing is.


Ik laat mij (2)  vertegenwoordigen door :
[naam vertegenwoordiger]


op de Algemene ledenvergadering (jaarvergadering) van de Reünievereniging Badger te Den Haag, te houden op woensdag 23 Maart 2016 te Zoetermeer.

Naam :
Adres :
Plaats :

Aub. melden op : www.rvbadger.nl
of electronisch : wjjvere@planet.nl
of per post retour zenden aan : Reünievereniging Badger
t.a.v. W.J. Jansse, secretaris
Weidestraat 16
2861 TM Bergambacht

Inzenden per gewone post aub. uiterlijk 18 Maart 2016 en per electronische post tot en met uiterlijk 21 Maart 2016.

Niet vergeten de machtiging tot vertegenwoordiging af te geven of op te sturen.

Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; meldingen op de webplaats of per E-mail worden als ‘schriftelijk’ beschouwd.
De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.
 

 id=276 2015-03-18 12:12:23
AGENDA jaarvergadering 25 Maart 2015


REÜNIEVERENIGING BADGER, DEN HAAG

AGENDA

Voor een algemene ledenvergadering, genoemd jaarvergadering, te houden op woensdag 25 Maart 2015 in het Mövenpick Hotel, Stationsplein 8, Voorburg.
Aanvang 19.00 precies. De zaal is open vanaf ca. 18.30 uur.

De locatie is tegenover station Voorburg. Parkeerruimte is er elders in de nabijheid.
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden.
Het presentieregister wordt ter aftekening bij de vergadering gerouleerd.

1. Opening door de voorzitter.
2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
3. Herdenking in 2014 overleden oud-collega’s.
4. Ingekomen stukken (voorzover van direct belang voor deze vergadering).
5. Verslag (notulen) van de algemene ledenvergadering van 26 Maart 2014. <bekijk het hier>
6. Goedkeuring van dit verslag.
7. Jaarverslag van de secretaris over 2014. <bekijk het hier>
8. Balans en jaarrekening 2014.
9. Jaarverslag van de penningmeester over 2014 en de begroting voor 2015.
10. Verslag van de kascommissie over 2014.
11. Goedkeuring van de jaarstukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, balans, jaarrekening).
12. Voorstel tot décharge van de penningmeester en het bestuur (zie ook beneden).
14. Vaststelling bijdrage voor 2016 (voorstel : zie beneden).
16. Verkiezing van de nieuwe kascommissie   (periode 1 Januari 2015 - 31 December 2015).
17. Verslag 'commissies' - (verdere) plannen voor 2015.
18. Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
19. Rondvraag.
20. Sluiting.

NB. De conceptverslagen van secretaris en penningmeester en van de jaarverga-dering van 2014 staan vanaf ca. half  Maart op www.rvbadger.nl. Aan leden zonder internetaansluiting wordt alleen het laatstgenoemde verslag op verzoek toegestuurd. Ter vergadering zullen van alle verslagen enkele exemplaren ter beschikking zijn.

TOELICHTINGEN :

bij 12 het huidige BW verlangt, dat alle bestuursleden de (financiёle) jaarstukken ondertekenen en noemt de décharge  niet meer; het huishoudelijk reglement noemt deze echter nog wel en ze is dus – verkort - gehandhaafd. 
bij 14 het bedrag wordt nu iets verhoogd om te voorkomen, dat te zijner tijd - bij verder geslonken vermogen van de vereniging - een veel snellere verhoging nodig zal zijn om tenminste de Najaarsbijeenkomst te kunnen  houden..

U wordt verzocht de aangehechte antwoordstrook per omgaande te retourneren!

Antwoordstrook te retourneren :

- op de internet-site www.rvbadger.nl
- per electronische post aan W.J. Jansse, 1e secretaris op wjjvere@planet.nl
- per gewone post aan W.J. Jansse, 1e secretaris – Weidestraat 16 –  2861 TM Bergambacht.

NB. Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; dat mag eventueel ook via de webplaats of via E-mail. De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.

 

ANTWOORDSTROOK
Ik zal  (1) wel/niet* aanwezig zijn :
NB . doorhalen wat niet van toepassing is.
Ik laat mij (2)  vertegenwoordigen door :
[naam vertegenwoordiger]

op de Algemene ledenvergadering (jaarvergadering) van de Reünievereniging Badger te Den Haag, te houden op woensdag 25 Maart 2015 te Voorburg

Naam :
Adres :
Plaats :

Svp. melden op : www.rvbadger.nl
of electronisch : wjjvere@planet.nl
of per post retour zenden aan : Reünievereniging Badger
t.a.v. W.J. Jansse, 1e secretaris
Weidestraat 16
2861 TM Bergambacht

Aub. inzenden per gewone post uiterlijk 19 Maart 2015 en per electronische post uiterlijk tot en met 23 Maart 2015

Niet vergeten de machtiging tot vertegenwoordiging af te geven of op te sturen.

Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; dat mag eventueel ook via de webplaats of E-mail.
De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.
 id=256 2014-03-15 10:49:21
AGENDA jaarvergadering 26 Maart 2014


REÜNIEVERENIGING BADGER, DEN HAAG

AGENDA

Voor een algemene ledenvergadering, genoemd jaarvergadering, te houden op woensdag 26 Maart 2014 in het Mövenpick Hotel, Stationsplein 8, Voorburg.
Aanvang 19.00 precies. De zaal is open vanaf ca. 18.30 uur.

De locatie is tegenover station Voorburg. Parkeerruimte is er elders in de nabijheid.
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden.
Het presentieregister wordt ter aftekening bij de vergadering gerouleerd.


1. Opening door de voorzitter.
2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
3. Herdenking in 2013 overleden oud-collega’s.
4. Ingekomen stukken (voorzover van direct belang voor deze vergadering).
5. Verslag (notulen) van de algemene ledenvergadering van 27 Maart 2013. <bekijk het hier>
6. Goedkeuring van dit verslag.
7. Jaarverslag van de secretaris over 2013. <bekijk het hier>
8. Balans en jaarrekening 2013.
9. Jaarverslag van de penningmeester over 2013 en de begroting voor 2014.
10. Verslag van de kascommissie over 2013.
11. Voorstel tot décharge van de penningmeester.
12. Goedkeuring van de jaarstukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, balans, jaarrekening).
13. Voorstel tot décharge van het bestuur.
14. Benoeming van bestuursleden.
15. Vaststelling bijdrage voor 2015 (voorstel : ongewijzigd op 15  euro).
16. Verkiezing van de nieuwe kascommissie (periode 1 Januari 2014 – 31 December 2014).
17. Verslag 'commissies' - (verdere) plannen voor 2014.
18. Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
19. Rondvraag.
20. Sluiting.

NB. De conceptverslagen van secretaris en penningmeester en van de jaarverga-dering van 2013 staan vanaf ca. half  Maart op www.rvbadger.nl. Aan leden zonder internetaansluiting wordt alleen het laatstgenoemde verslag op verzoek toegestuurd. Ter vergadering zullen van alle verslagen enkele exemplaren ter beschikking zijn.

TOELICHTINGEN :

punt 14 Mevrouw C.B. Varekamp-Wulffele en de heren Jansse en Nijmeijer stellen zich herkies-baar voor een volgende periode van drie jaar.

Voor het stellen van (tegen)kandidaten geeft het secretariaat desgewenst inlichtingen.

U wordt verzocht de aangehechte antwoordstrook per omgaande te retourneren :

 

- op de internet-site www.rvbadger.nl
- per electronische post aan W.J. Jansse, 1e secretaris op wjjvere@planet.nl
- per gewone post aan W.J. Jansse, 1e secretaris – Weidestraat 16 –
      2861 TM Bergambacht.

NB. Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; dat mag eventueel ook via de webplaats of via E-mail. De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.

 

 


ANTWOORDSTROOK

Ik zal  (1) wel/niet* aanwezig zijn :
NB . doorhalen wat niet van toepassing is.
Ik laat mij (2)  vertegenwoordigen door :
[naam vertegenwoordiger]

op de Algemene ledenvergadering (jaarvergadering) van de Reünievereniging Badger te Den Haag, te houden op woensdag 26 Maart 2014 te Voorburg

Naam : ……………………………………………………
Adres : ……………………………………………………
Plaats : ……………………………………………………

Svp. melden op : www.rvbadger.nl
of electronisch : wjjvere@planet.nl
of per post retour zenden aan : Reünievereniging Badger
t.a.v. W.J. Jansse, 1e secretaris
Weidestraat 16
2861 TM Bergambacht

Aub. inzenden per gewone post uiterlijk 20 Maart 2014 en per electronische post uiterlijk tot en met 24 Maart 2014

Niet vergeten de machtiging tot vertegenwoordiging af te geven of op te sturen.

Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; dat mag eventueel ook via de webplaats. De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.

 id=240 2013-03-13 16:09:25
AGENDA jaarvergadering 27 Maart 2013

REÜNIEVERENIGING BADGER, DEN HAAG

AGENDA

Voor een algemene ledenvergadering, genoemd jaarvergadering, te houden op woensdag 27 Maart 2013 in het Mövenpick Hotel, Stationsplein 8, Voorburg. Aanvang 19.00 precies. De zaal is open vanaf ca. 18.30 uur.

De locatie is tegenover station Voorburg. Parkeerruimte is er elders in de nabijheid.
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Het presentieregister wordt ter aftekening bij de vergadering gerouleerd.

1. Opening door de voorzitter.
2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
3. Herdenking in 2012 overleden oud-collega’s.
4. Ingekomen stukken (voorzover van direct belang voor deze vergadering).
5. Verslag (notulen) van de algemene ledenvergadering van 28 Maart 2012. <bekijk het hier>
6. Goedkeuring van dit verslag.
7. Jaarverslag van de secretaris over 2012. <bekijk het hier>
8. Balans en jaarrekening 2012.
9. Jaarverslag van de penningmeester over 2012 en de begroting voor 2013.
10. Verslag van de kascommissie over 2012.
11. Voorstel tot décharge van de penningmeester.
12. Goedkeuring van de jaarstukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, balans, jaarrekening).
13. Voorstel tot décharge van het bestuur.
14. Benoeming van bestuursleden.
15. Vaststelling bijdrage voor 2014 (voorstel : ongewijzigd op 15  euro).
16. Verkiezing van de nieuwe kascommissie   (periode 1 Januari 2013 – 31 December 2013).
17. Verslag 'commissies' - (verdere) plannen voor 2013.
18. Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
19. Rondvraag.
20. Sluiting.

NB. De conceptverslagen van secretaris en penningmeester en van de jaarvergadering van 2012 staan vanaf ca. half  Maart op www.rvbadger.nl. Aan leden zonder internetaansluiting wordt alleen het laatstgenoemde verslag op verzoek toegestuurd. Ter vergadering zullen van alle verslagen enkele exemplaren ter beschikking zijn.

U wordt verzocht de aangehechte antwoordstrook per omgaande te retourneren :

op de internet-site www.rvbadger.nl, per electronische post aan W.J. Jansse, 1e secretaris op adres wjjvere@planet.nl, of per gewone post aan W.J. Jansse, 1e secretaris – Weidestraat 16 – 2861 TM Bergambacht.

NB. Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; dat mag eventueel ook via de webplaats of via E-mail. De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.

TOELICHTINGEN :

punt 14 De heren Eggink (voorzitter) en De Jonge (penningmeester) stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar.

punt 18 Voorstel tot benoeming van de heer H.J. Spijkerman tot erelid.


 

ANTWOORDSTROOK

Ik zal  (1) wel/niet* aanwezig zijn :
NB . doorhalen wat niet van toepassing is.
Ik laat mij (2)  vertegenwoordigen door :
[naam vertegenwoordiger]

op de Algemene ledenvergadering (jaarvergadering) van de Reünievereniging Badger te Den Haag, te houden op woensdag 28 Maart 2012 te Voorburg

Naam : ……………………………………………………
Adres : ……………………………………………………
Plaats : ……………………………………………………

Svp. melden op : www.rvbadger.nl
of electronisch : wjjvere@planet.nl **
of per post retour zenden aan : Reünievereniging Badger
t.a.v. W.J. Jansse, 1e secretaris
Weidestraat 16
2861 TM Bergambacht

Aub. inzenden per gewone post uiterlijk 21 Maart 2013 en per electronische post uiterlijk tot en met 25 Maart 2013

Niet vergeten de machtiging tot vertegenwoordiging af te geven of op te sturen.

Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; dat mag eventueel ook via de webplaats. De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.

**    :  en liever niet op secretaris@rvbadger.nl, dit adres wordt soms der derden misbruikt!

 id=220 2012-03-13 12:09:49
AGENDA jaarvergadering 28 Maart 2012
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=194 2011-03-16 11:01:57
AGENDA jaarvergadering 31 Maart 2011
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=166 2010-03-08 13:11:36
AGENDA jaarvergadering 25 Maart 2010
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=127 2009-03-03 20:12:27
AGENDA jaarvergadering 18 Maart 2009
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=100 2008-03-01 00:00:00
AGENDA jaarvergadering 20 Maart 2008
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
Reünievereniging Badger, Secretariaat: Weidestraat 16, 2861 TM Bergambacht
Penningmeester: Duinmeijerei 116, 2264LE Leidschendam, Rek: Postbank 64081, IBAN: NL57 INGB 0000 0640 81
Email:     bestuur@rvbadger.nl     secretaris@rvbadger.nl     penningmeester@rvbadger.nl     webmaster@rvbadger.nl