Berichten Zoek Agenda Bestuur, etc. Log in
id=333 2019-10-02 10:47:16
ReunieVereniging Badger, Ledenvergadering 14 december 2019

AGENDA

Voor een algemene ledenvergadering, genoemd jaarvergadering, te houden op zaterdag 14 december 2019 in het “Witte Paard” te Nootdorp.

Dit gebeurt later dan aangekondigd, omdat de voorzitter op 24 october jl. ziek was.
.                                                     
Aanvang 13.00 precies. De zaal is beschikbaar vanaf 12.30 uur..

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Het presentieregister wordt ter aftekening bij de vergadering gerouleerd.

1. Opening door de voorzitter.
2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
3. Herdenking in 2019 overleden oud-collega’s.
4. Ingekomen stukken (voor zover van direct belang voor deze vergadering).
5. Verslag (notulen) van de algemene ledenvergadering van 21 Maart 2019. <bekijk het hier>
6. Goedkeuring van dit verslag.
7. Interim-verslag van de penningmeester.
8. Verslag secretariaat t/m 13 december 2019
9. Goedkeuring van de stukken voorzover van toepassing.
10 Voorstel tot décharge van de penningmeester en het bestuur
11. Voortzetting van de vereniging.
12. Benoeming van nieuwe bestuursleden (zie beneden).
13. Afspraken te maken voor de overdracht.
14. Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
15. Rondvraag.
16. Sluiting door de nieuwe voorzitter.

TOELICHTINGEN :

bij 7 De staat van de financiёn geldt de toestand van vandaag. Daar nog geen volledig kalenderjaar is verlopen wordt ook de kascommissie niet geactiveerd.
bij 9 het huidige BW verlangt, dat alle bestuursleden de (financiёle) stukken onder-tekenen en noemt de décharge niet meer; het huishoudelijk reglement noemt deze echter nog wel en ze is dus – verkort – gehandhaafd. 
bij 11 wegens de financiёn van de vereniging en wegens haar leeftijdsopbouw (en ook die van het Bestuur) wordt voorgesteld de vereniging voort te zetten onder een nieuw te benoemen bestuur.
bij 12 een drietal leden hebben zich beschikbaar gesteld voor het opvolgen van het huidige bestuur, dat zal aftreden. De voorgestelde leden zijn :

F.S.M. Greven, voorzitter, A.A.R. Spaans, secretaris en Th. A. Bailly, penningmeester
bij 13 er zullen afspraken nodig zijn terzake van de overdracht van de bankrekening, voor de melding aan de Kamer van Koophandel, voor de eventuele overdracht van archieven en voor de overdracht van de webplaats. .
NB. Het conceptverslag van de jaarvergadering van 2019 staat ca. een week voor de vergadering  op www.rvbadger.nl. Aan leden zonder internetaansluiting wordt alleen dit verslag op verzoek toegestuurd. Ter vergadering zullen er enkele exemplaren ter beschikking zijn.

U wordt verzocht de aangehechte antwoordstrook per omgaande te retourneren!

Antwoordstrook te retourneren :

- op de internet-site www.rvbadger.nl
- per electronische post aan W.J. Jansse, secretaris-ad-interim op wjjvere@planet.nl
- per gewone post aan W.J. Jansse, secretaris-ad-interim – Weidestraat 16 –  2861 TM Bergambacht.

NB. Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; dat mag (ook) via de webplaats of per E-mail. De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  = =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =   =
ANTWOORDSTROOK
Ik zal  (1) wel/niet* aanwezig zijn :
NB. doorhalen wat niet van toepassing is.
Ik laat mij (2)  vertegenwoordigen door :
[naam vertegenwoordiger]

op de Algemene ledenvergadering (jaarvergadering) van de Reünievereniging Badger te Den Haag, te houden op zaterdag 14 december 2019 te Nootdorp, voorafgaand aan de eindejaars-bijeenkomst.

Naam :
Adres :
Plaats :

Aub. melden op de webplaats : www.rvbadger.nl

of per E-mail aan : wjjvere@planet.nl

of per post retour zenden aan : Reünievereniging Badger
t.a.v. W.J. Jansse, secretaris-ad-interim
Weidestraat 16
2861 TM Bergambacht

Inzenden per gewone post aub. uiterlijk 9 december 2019 en per electronische post tot en met uiterlijk 12 december 2019

Niet vergeten de machtiging tot vertegenwoordiging af te geven of op te sturen.

Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; meldingen op de webplaats of per E-mail worden als ‘schriftelijk’ beschouwd.
De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.
 id=325 2019-03-14 16:43:17
Jaarvergadering, donderdag 21 Maart 2019

AGENDA

Voor een algemene ledenvergadering, genoemd jaarvergadering, te houden op donderdag 21 Maart 2019 ten huize van de familie Eggink, Herikerberg 68 te 2716 EX Zoetermeer.
Aanvang 19.00 precies. Het huis is beschikbaar vanaf ca. 18.30 uur.

De locatie is in het westen van Zoetermeer, op ruime afstand van station Zoetermeer-Centraal. Parkeerruimte is er – beperkt, want woonwijk - in de nabijheid.
De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Wegens de beperkte ruimte in huize Eggink is deze maal – voor het eerst – AANMELDING vereist.
Het presentieregister wordt ter aftekening bij de vergadering gerouleerd.

1. Opening door de voorzitter.
2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
3. Herdenking in 2018 overleden oud-collega’s.
4. Ingekomen stukken (voor zover van direct belang voor deze vergadering).
5. Verslag (notulen) van de algemene ledenvergadering van 22 Maart 2018.
6. Goedkeuring van dit verslag.
7. Jaarverslag van de secretaris over 2018.
8. Balans en jaarrekening 2018.
9. Jaarverslag van de penningmeester over 2018 en de begroting voor 2019.
10. Verslag van de kascommissie over 2018.
11. Goedkeuring van de jaarstukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, balans, jaarrekening).
12. Voorstel tot décharge van de penningmeester en het bestuur (zie ook beneden).
13. Vaststelling verdere bijdrage(n) : (voorstel : nihil).
14. Benoeming van bestuursleden (zie beneden).
15. Verkiezing van de nieuwe kascommissie                                                      (periode 1 Januari 2019 - 31 December 2019).
16. Verslag 'commissies' - (verdere) plannen voor 2019.
17. Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
Daaronder : plan tot sluiting van de vereniging per eind 2019 (zie beneden).
18. Rondvraag.
19. Sluiting.

NB. De conceptverslagen van secretaris en penningmeester en van de jaarverga-dering van 2018 staan ca. een week voor de vergadering  op www.rvbadger.nl. Aan leden zonder internetaansluiting wordt alleen het laatstgenoemde verslag op verzoek toegestuurd. Ter vergadering zullen van alle verslagen enkele exemplaren ter beschikking zijn.

TOELICHTINGEN :

bij 12 het huidige BW verlangt, dat alle bestuursleden de (financiёle) jaarstukken ondertekenen en noemt de décharge niet meer; het huishoudelijk reglement noemt deze echter nog wel en ze is dus – verkort - gehandhaafd. 
bij 14 wegens de financiёn van de vereniging en wegens haar leeftijdsopbouw (en ook die van het Bestuur) wordt het de vraag hoelang ze nog kan doorgaan. Gezien de voorbereidingstijd voor de afsluiting  van de vereniging moeten er nu beslissingen over genomen worden.

Het Bestuur denkt, dat sluiting per eind 2019 het meest voor de hand  ligt; dit is minder dan een jaar na heden, waardoor nog één Eindejaarsbijeenkomst mogelijk is en nog twee fiets-/wandeltochten kunnen worden gesubsidieerd. 

Uitstel van de definitieve beslissing is altijd nog mogelijk.

De heer W.J. Jansse is thans alleen nog ¨acting secretary¨.of secretaris-ad-interim.

Gezien de leeftijd van het Bestuur wordt er een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden, met name een voorzitter en een secretaris. Als er voor 21 maart geen of onvoldoende aanmeldingen zijn wordt het voornemen tot sluiting van de vereniging doorgezet, in het andere geval kan een nieuw bestuur worden gekozen. Kandidaten worden voorgedragen namens het bestuur of namens tien of meer leden, in het laatste geval voor de vergadering plaatsvindt.   
bij 17 Voor de sluiting van de vereniging zijn TWEE algemene vergaderingen noodza-kelijk, één waarin tweederde der leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, en een tweede – te houden binnen een maand na de eerste - waarin de aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal, een rechtsgeldig besluit kunnen nemen. Vgl. Statuten Art. 21. 
  
Deze vergadering staat gepland voor 18 April 2019 op een nader te bepalen locatie en wordt zonodig afzonderlijk aangekondigd.

U wordt verzocht de aangehechte antwoordstrook per omgaande te retourneren!

Antwoordstrook te retourneren :

- op de internet-site www.rvbadger.nl
- per electronische post aan W.J. Jansse, secretaris-ad-interim op wjjvere@planet.nl
- per gewone post aan W.J. Jansse, secretaris-ad-interim – Weidestraat 16 –  2861 TM Bergambacht.

NB. Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; dat mag (ook) via de webplaats of per E-mail. De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.

=  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  = =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =  =   =
ANTWOORDSTROOK
Ik zal  (1) wel/niet* aanwezig zijn :
LET OP : AANMELDING IS VEREIST! NB. doorhalen wat niet van toepassing is.
Ik laat mij (2)  vertegenwoordigen door :
[naam vertegenwoordiger]

op de Algemene ledenvergadering (jaarvergadering) van de Reünievereniging Badger te Den Haag, te houden op donderdag 21 Maart 2019 te Zoetermeer, Herikerberg 68, 2716 EX .

Naam :
Adres :
Plaats :

Aub. melden op de webplaats : www.rvbadger.nl
of per E-mail aan : wjjvere@planet.nl
of per post retour zenden aan : Reünievereniging Badger
t.a.v. W.J. Jansse, secretaris-ad-interim
Weidestraat 16
2861 TM Bergambacht

Inzenden per gewone post aub. uiterlijk 18 Maart 2019 en per electronische post tot en met uiterlijk 20 Maart 2019

Niet vergeten de machtiging tot vertegenwoordiging af te geven of op te sturen.

Machtigingen moeten steeds schriftelijk worden aangereikt; meldingen op de webplaats of per E-mail worden als ‘schriftelijk’ beschouwd.
De gemachtigde kan de strook desgewenst ter vergadering afgeven.
 Vriendenclub Badger, Secretariaat: Karel Doormanlaan 100, 2665AV Bleiswijk
:
Email:     bestuur@rvbadger.nl     secretaris@rvbadger.nl     webmaster@rvbadger.nl