Berichten Zoek Agenda Bestuur, etc. Log in Pensioen Curator
id=322 2019-01-04 13:53:54
ACTIVITEITEN AGENDA 2019

Onderstaand vindt u de activiteiten die zijn voorzien in het jaar 2019. Eventuele aanvullingen en wijzigingen hierop worden tijdig bekend gemaakt. Alle activiteiten zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de vereniging die hun jaarlijkse bijdrage voor 2018 hebben voldaan dan wel dit nog gaan doen omdat ze net lid zijn geworden.

Voor 2019 wordt geen bijdrage geheven, aangezien het Bestuur voornemens is de vereniging per eind 2019 op te heffen : de kas is dan bijna leeg en het ledenbestand veroudert, een omstandigheid waaraan ook de bestuursleden niet ontkomen. 

Echtgenoten, partners of huisgenoten van leden zijn zogenaamd buitengewone leden zonder contributieverplichting. Zij hebben eveneens toegang tot de activiteiten. Het lidmaatschap van onze vereniging is opengesteld voor alle ex-werknemers van Badger B.V., Raytheon Engineers & Constructors B.V. en Washington International B.V.

Aan de activiteiten zijn veelal kosten verbonden die, na het definitief worden ervan, bij vooruitbetaling moeten worden voldaan op bankrekening NL57 INGB 0000 0640 81 ten name van de Reünievereniging Badger te Leidschendam. Vermeld altijd de activiteit waarvoor de betaling is bedoeld. Met toestemming van het bestuur en op verzoek van leden kunnen bij sommige activiteiten introducé(e)s worden toegelaten tegen een hogere vergoeding.

Aanmelding voor een evenement kan geschieden bij de (bestuurs)leden/organisatoren, waarvan de initialen bij de betreffende activiteit zijn vermeld. Hun gegevens zijn :

LE: Leo Eggink, tel. 079-3517995, e-mail leo@eggink.name
AS: Albert Schmidt, tel. 06-46305370, e-mail svanhild@ziggo.nl
HdJ: Hans de Jonge, tel. 070-3275570, e-mail younge@ziggo.nl

21 MAART 2019 – Eerste Algemene Ledenvergadering (LE)

Zoals hierboven medegedeeld is het Bestuur voornemens de vereniging per eind 2019 te ontbinden. Volgens de Statuten art. 21 zijn hiervoor TWEE Algemene ledenvergade-ringen nodig, één waarin tenminste tweederde van de leden aanwezig of vertegenwoor-digd moet zijn en, indien dat aantal niet gehaald wordt, binnen vier weken daarna een tweede, waarin zulk besluit kan worden genomen door de aanwezige of vertegenwoor-digde leden, ongeacht hun aantal. Aannemende dat in de eerste vergadering het aanwezigheidscriterium NIET gehaald wordt, worden daarom TWEE Algemene ledenver-gaderingen aangekondigd.

De eerste vergadering wordt gehouden op donderdag, 21 maart 2019 om 19.00 uur. Aanmelding of opgave ditmaal WEL verplicht om de bruikbaarheid van de locatie te bepalen. Deelname van niet-leden is uiteraard niet mogelijk.

Die locatie is ten huize van L.G. Eggink, Herikerberg 68 te Zoetermeer

Agenda, verslag vorige jaarvergadering en jaarverslagen zijn kort na begin maart beschikbaar op de website van de vereniging: www.rvbadger.nl. Het verslag van de penningmeester wordt alleen ter plaatse uitgereikt.

Opmerking : tijdens de Najaarsbijeenkomst 2018 is gebleken, dat sommigen deze bijeenkomsten zouden willen voortzetten. Deze mogelijkheid zal in de agenda van de jaarvergadering worden opgenomen, waarbij gedacht wordt aan een constructie vergelijkbaar met die, welke nu voor de Klippertocht wordt gebruikt : één persoon regelt alles, inclusief de betalingen en de zaal zonder tussenkomst van een vereniging. 
 

18 APRIL 2019 – Tweede Algemene Ledenvergadering (LE)De tweede vergadering wordt, indien nodig, gehouden op donderdag, 18 april 2019 om 19.00 uur. Aanmelding of opgave is eveneens verplicht om de bruikbaarheid van de locatie te bepalen. Deelname van niet-leden is uiteraard niet mogelijk.

Die locatie is ten huize van L.G. Eggink, Herikerberg 68 te Zoetermeer, of indien de belangstelling groot blijkt, op een nader te kiezen locatie in Zoetermeer.

Agenda en verslag van de vorige jaarvergadering zijn begin april beschikbaar op de website van de vereniging: www.rvbadger.nl

Het Bestuur dankt de familie Eggink voor het beschikbaar stellen van hun huiskamer voor de vergadering(en).


APRIL of MEI 2019 - Wandeltocht (HdJ)

Over de bijzonderheden (locatie(s) en tijden) wordt u binnenkort nader geïnformeerd. Dit is uitsluitend een wandeltocht en de fiets mag daarom thuis blijven. Suggesties zijn welkom!


JULI 2019 – Fiets- (en Wandel)tocht (HdJ)

Over de bijzonderheden (locatie(s) en tijden) wordt u binnenkort nader geïnformeerd.
 

11-15 SEPTEMBER 2019 – Meerdaagse Klippertocht (AS)

Ook in 2019 zal er bij weer een meerdaagse zeiltocht op het IJsselmeer en de Waddenzee worden georganiseerd en wel vanaf een woensdagavond 12 september t/m de zondag 15 september. De vereniging is echter niet meer betrokken bij de organisatie en alle vragen, berichten en betalingen moeten daarom worden gericht aan Albert Schmidt.

Het programma  zal lijken op dat van de voorgaande tochten : het betekent woensdagavond vanaf 20.00 uur inschepen, dan hebben wij 4 volle dagen om te varen. 

Donderdagochtend vertrekken we vanuit Enkhuizen waarna we aan het eind van de dag aan zullen meren in een van die gezellige havenstadjes in Friesland. Vervolgens gaan we de Waddenzee op om naar een van de eilanden te varen. Alles gebeurt  uiteraard in samenspraak met de schipper en is afhankelijk van het weer.

Zondagmiddag 17.00 zijn we dan weer terug in de vertrekhaven Enkhuizen.

De catering verzorgen we uiteraard weer zelf (4 x ontbijt, 4 x lunch en 3 x avondmaaltijd) evenals afwassen en schoonmaken wc + douche.

Er zal een rooster worden opgesteld voor corvee en maaltijden.

De kosten inclusief catering zullen naar schatting ca. 270 euro bedragen.

Opgave bij voorkeur per per e-mail (svanhild@ziggo.nl) of per telefoon (06-46305370).

MAAR : de tocht is alweer bijna volgeboekt, dus nieuwe aanmeldingen komen op een WACHTLIJST!


14 DECEMBER 2019 – Kerstborrel/Oudejaarsbijeenkomst

Evenals de voorgaande jaren wordt deze gezellige jaarlijkse bijeenkomst gehouden in het Partycentrum “Het Witte Paard”, Gildeweg 2, 2632 BA Nootdorp, direct gelegen aan de A12. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur (met uitloop tot uiterlijk 17.30 uur). Een plattegrond vindt u hier (of wordt op aanvraag toegezonden).
Alle leden en hun partner zijn van harte uitgenodigd om elkaar een goede Kerst toe te wensen, afscheid te nemen van het jaar 2019 en alvast het jaar 2020 te verwelkomen. Uiteraard gaat dit onder het genot van hapjes, drankjes en een aantal versnaperingen.

Wij hopen dat u allen aan deze uitnodiging gehoor zult geven …. het is waarschijnlijk de laatste keer!

TENSLOTTE

Wij vertrouwen er op dat vele van onze leden met veel plezier en genoegen aan één of meer evenementen zullen deelnemen. Het maakt de organisatie een stuk gemakkelijker als u zo spoedig mogelijk van uw interesse blijk geeft door u aan te melden en uw betaling voor de desbetreffende activiteit(en), met uitzondering van de Klippertocht,  over te maken naar onze rekening NL57 INGB 0000 0640 81 t.n.v. Reünievereniging Badger, Leidschendam.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,
Het Bestuur.id=309 2018-01-08 10:48:43
ACTIVITEITEN AGENDA 2018 - CORRECTION

Het Bestuur wenst U allen een voorspoedig 2018.

Corrected Version, Corrections marked in Red

Onderstaand vindt u de activiteiten zijn voorzien in het jaar 2018. Eventuele aanvullingen en wijzigingen hierop worden tijdig bekend gemaakt. Alle activiteiten zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de vereniging die hun jaarlijkse bijdrage hebben voldaan dan wel dit nog gaan doen omdat ze net lid zijn geworden.

Echtgenoten, partners of huisgenoten van leden zijn zogenaamd buitengewone leden zonder contributieverplichting. Zij hebben eveneens toegang tot de activiteiten. Het lidmaatschap van onze vereniging is opengesteld voor alle ex-werknemers van Badger B.V., Raytheon Engineers & Constructors B.V. en Washington International B.V.

Aan de activiteiten zijn veelal kosten verbonden die, na het definitief worden ervan, bij vooruitbetaling moeten worden voldaan op bankrekening NL57 INGB 0000 0640 81 ten name van de Reünievereniging Badger te Leidschendam. Vermeld altijd de activiteit waarvoor de betaling is bedoeld. Met toestemming van het bestuur en op verzoek van leden kunnen bij sommige activiteiten introducé(e)s worden toegelaten tegen een hogere vergoeding.

Aanmelding voor een evenement kan geschieden bij de (bestuurs)leden/organisatoren, waarvan de initialen bij de betreffende activiteit zijn vermeld. Hun gegevens zijn :

LE: Leo Eggink, tel. 079-3517995, e-mail leo@eggink.name
AS: Albert Schmidt, tel. 06-46305370, e-mail svanhild@ziggo.nl
HJ: Hans de Jonge, tel. 070-3275570, e-mail younge@ziggo.nl
 

22 MAART 2018 – Algemene Ledenvergadering (LE)
De vergadering wordt gehouden op donderdag, 22 maart 2018 om 19.00 uur. Aanmelding of opgave ditmaal WEL verplicht om de bruikbaarheid van de locatie te bepalen. Deelname van niet-leden is uiteraard niet mogelijk.

Die locatie is nl. opnieuw gewijzigd : ten huize van L.G. Eggink, Herikerberg 68 te Zoetermeer. Dit is gebeurd om de kosten van een locatie in Voorburg - voor een klein aantal aanwezigen en een korte vergadering - terug te brengen.

Agenda, verslag vorige jaarvergadering en jaarverslagen zijn ongeveer half maart beschikbaar op de website van de vereniging: www.rvbadger.nl. Het verslag van de penningmeester wordt alleen ter plaatse uitgereikt.

Het Bestuur dankt de familie Eggink voor het beschikbaar stellen van hun huiskamer voor de vergadering.

25 AUGUSTUS 2018 – Fiets- en Wandeltocht (HJ)
Over de bijzonderheden (locatie(s) en tijden) wordt u binnenkort nader geïnformeerd

5 t/m 9 SEPTEMBER 2018 – Meerdaagse Klippertocht (AS
Ook in 2018 zal er bij weer een meerdaagse zeiltocht op het IJsselmeer en de Waddenzee worden georganiseerd en wel vanaf woensdagavond 5 september t/m zondag 9 september 2018.
Dit betekent woensdagavond vanaf 20.00 uur inschepen, dan hebben wij 4 volle dagen om te varen.
Donderdag ochtend vertrekken we vanuit Enkhuizen waarna we aan het eind van de dag aan zullen meren in een van die gezellige havenstadjes in Friesland. Vervolgens gaan we de Waddenzee op om naar een van de eilanden te varen. Alles gebeurt  uiteraard in samenspraak met de schipper en is afhankelijk van het we
Zondagmiddag 17.00 zijn we dan weer terug in de vertrekhaven Enkhuizen.
De catering verzorgen we uiteraard weer zelf (4 x ontbijt, 4 x lunch en 3 x avondmaaltijd) evenals afwassen en schoonmaken wc + douche.
Er zal een rooster worden opgesteld voor corvee en maaltijden.
De kosten inclusief catering zullen naar schatting 300 tot 330 euro bedragen.
Opgave bij voorkeur per per e-mail (svanhild@ziggo.nl) of per telefoon (06-46305370).
MAAR : de tocht is al bijna volgeboekt, dus nieuwe aanmeldingen komen op een WACHTLIJST!

8 DECEMBER 2018– Kerstborrel/Oudejaarsbijeenkomst
Evenals de voorgaande jaren wordt deze gezellige jaarlijkse bijeenkomst – ditmaal weer eens in december!) gehouden in het Partycentrum “Het Witte Paard”, Gildeweg 2, 2632 BA Nootdorp, direct gelegen aan de A12. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur (met uitloop tot uiterlijk 17.30 uur). Een plattegrond vindt u hier (of wordt op aanvraag toegezonden).
Alle leden en hun partner zijn van harte uitgenodigd om elkaar een goede Kerst toe te wensen, afscheid te nemen van het jaar 2018 en alvast het jaar 2019 te verwelkomen. Uiteraard gaat dit onder het genot van hapjes, drankjes en een aantal versnaperingen.
Wij hopen dat u allen aan deze uitnodiging gehoor zult geven.

TENSLOTTE
Wij vertrouwen er op dat vele van onze leden met veel plezier en genoegen aan één of meer evenementen zullen deelnemen. Het maakt de organisatie een stuk gemakkelijker als u zo spoedig mogelijk van uw interesse blijk geeft door u aan te melden en uw betaling voor de desbetreffende activiteit(en) over te maken naar onze rekening NL57 INGB 0000 0640 81 t.n.v. Reünievereniging Badger, Leidschendam.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,
Het Bestuur.id=308 2017-11-16 10:20:07
Zaterdag 9 december 2017 –Eindejaarsbijeenkomst

Zoals vermeld in de agenda op onze website wordt evenals in voorgaande jaren deze bijeenkomst gehouden in het Partycentrum “Het Witte Paard”, Gildeweg 2, 2632 BA Nootdorp, direct gelegen aan de A12.


We verwachten u zaterdag 9 december vanaf 13:30 uur tot 17.00 uur. 

Alle leden en hun partner zijn van harte uitgenodigd om elkaar een goede Kerst toe te wensen, afscheid te nemen van het jaar 2017 en alvast het jaar 2018 te verwelkomen. Uiteraard gaat dit onder het genot van hapjes en drankjes.

Evenals in 2016 wordt deze bijeenkomst opgeluisterd door een koud en een warm “bitter-garnituur”.

Wij hopen dat U allen aan deze uitnodiging gehoor zult geven.

Route

Met de bus

Busverbinding 33 en 131 stoppen op loopafstand van het partycentrum.

Met de trein

Het partycentrum is bereikbaar via treinstation Ypenburg. De treinverbinding is tussen Den Haag Centraal, Voorburg, Ypenburg, Zoetermeer en Gouda.

Met de auto:

Vanaf A13 Delft/Rotterdam

• richting Den Haag A4
• Prins Clausplein over richting Zoetermeer/Utrecht
• afslag Nootdorp
• einde van de afrit rechts
• weg blijven volgen
• einde naar rechts
• bij de eerste rotonde ziet u aan uw rechterhand het Witte Paard

Vanaf A12 Utrecht-Den Haag

• afslag Nootdorp
• rotonde links, snelweg over.
• weg blijven volgen
• einde naar rechts
• bij de eerste rotonde ziet u aan uw rechterhand het Witte Paard.id=296 2017-01-06 12:10:14
ACTIVITEITEN AGENDA 2017

Het Bestuur wenst U allen een voorspoedig 2017.

Onderstaand vindt u de activiteiten die op dit moment zijn voorzien in het jaar 2017. Eventuele aanvullingen en wijzigingen hierop worden tijdig bekend gemaakt. Alle activiteiten zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de vereniging die hun jaarlijkse bijdrage hebben voldaan dan wel dit nog gaan doen omdat ze net lid zijn geworden. Leden die geen betalingsmachtiging hebben afgegeven, worden beleefd verzocht hun jaarlijkse bijdrage van € 17,50 te voldoen in januari 2017. Echtgenoten, partners of huisgenoten van leden zijn zogenaamd buitengewone leden zonder contributieverplichting. Zij hebben eveneens toegang tot de activiteiten. Het lidmaatschap van onze vereniging is opengesteld voor alle ex-werknemers van Badger B.V., Raytheon Engineers & Constructors B.V. en Washington International B.V.

Aan de activiteiten zijn veelal kosten verbonden die, na het definitief worden ervan, bij vooruitbetaling moeten worden voldaan op bankrekening NL57 INGB 0000 0640 81 ten name van de Reünievereniging Badger te Leidschendam. Vermeld altijd de activiteit waarvoor de betaling is bedoeld. Met toestemming van het bestuur en op verzoek van leden kunnen bij sommige activiteiten introducé(e)s worden toegelaten tegen een hogere vergoeding. Aanmelding voor een evenement kan geschieden bij de bestuursleden, waarvan de initialen bij de betreffende activiteit zijn vermeld. Hun gegevens zijn als volgt :
LE: Leo Eggink, tel. 079-3517995, e-mail leo@eggink.name
WJ: Wim Jansse, tel. 018-2351822, e-mail wjjvere@planet.nl
HJ: Hans de Jonge, tel. 070-3275570, e-mail younge@ziggo.nl
JN: Jack Nijmeijer, tel. 079-3611503, e-mail jacknijmeijer@ziggo.nl

22 MAART 2017 – Algemene Ledenvergadering
De vergadering wordt gehouden op woensdag, 22 maart 2017 om 19.00 uur. Aanmelding of opgave hiervoor is niet verplicht. Deelname van niet-leden is uiteraard niet mogelijk.
De locatie is sedert 2016 gewijzigd in : ten huize van J.E. Nijmeijer, Plataanhout 58 te Zoetermeer. Dit is gebeurd om de kosten van een locatie in Voorburg - voor een klein aantal aanwezigen en een korte vergadering - terug te brengen.
Agenda, verslag vorige jaarvergadering en jaarverslagen zijn ongeveer half maart beschikbaar op de website van de vereniging: www.rvbadger.nl. Het verslag van de penningmeester wordt alleen ter plaatse uitgereikt.

Het Bestuur dankt de familie Nijmeijer voor het beschikbaar stellen van hun huiskamer voor de vergadering.

26 AUGUSTUS 2017 – Fiets- en Wandeltocht
Over de bijzonderheden (locaties en tijden) wordt u nog nader geïnformeerd.

27 SEPTEMBER t/m 1 OCTOBER 2017 – Meerdaagse Klippertocht
Dit jaar gaan we weer voor een 4-daagse tocht vanuit Enkhuizen vanaf woensdagavond 27 september t/m zondag 1 october 2017. De klipper is al bijna vol, maar er kunnen altijd leden op de reservelijst worden geplaatst.

9 DECEMBER 2017 – Kerstborrel/Oudejaarsbijeenkomst
Evenals de voorgaande jaren wordt deze gezellige jaarlijkse bijeenkomst – ditmaal weer eens in december!) gehouden in het Partycentrum “Het Witte Paard”, Gildeweg 2, 2632 BA Nootdorp, direct gelegen aan de A12. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur (met uitloop tot uiterlijk 17.30 uur). Een plattegrond vindt u hier (of wordt op aanvraag toegezonden).
Alle leden en hun partner zijn van harte uitgenodigd om elkaar een goede Kerst toe te wensen, afscheid te nemen van het jaar 2017 en alvast het jaar 2018 te verwelkomen. Uiteraard gaat dit onder het genot van hapjes, drankjes en een aantal versnaperingen.

Wij hopen dat u allen aan deze uitnodiging gehoor zult geven.

TENSLOTTE
Mochten in de loop van het komende verenigingsjaar nieuwe activiteiten worden ontplooid of aanvullende informatie nodig zijn, dan wordt u tijdig geïnformeerd. Wij vertrouwen er op dat vele van onze leden met veel plezier en genoegen aan één of meer evenementen zullen deelnemen. Het maakt de organisatie een stuk gemakkelijker als u zo spoedig mogelijk van uw interesse blijk geeft door u aan te melden en uw betaling voor de desbetreffende activiteit(en) over te maken naar onze rekening NL57 INGB 0000 0640 81 t.n.v. Reünievereniging Badger, Leidschendam.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,

Het Bestuur.id=191 2011-01-06 15:18:10
ACTIVITEITEN AGENDA 2016

Onderstaand vindt u de activiteiten die op dit moment zijn voorzien in het jaar 2016. Eventuele aanvullingen en wijzigingen hierop worden tijdig bekend gemaakt. Alle activiteiten zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de vereniging die hun contributie hebben voldaan dan wel dit nog gaan doen omdat ze net lid zijn geworden. Leden die geen betalingsmachtiging hebben afgegeven, worden beleefd verzocht hun jaarlijkse bijdrage van € 17,50 te voldoen in januari 2016. Echtgenoten, partners of huisgenoten van leden zijn zogenaamd buitengewone leden zonder contributieverplichting. Zij hebben eveneens toegang tot de activiteiten. Het lidmaatschap van onze vereniging is open-gesteld voor alle ex-werknemers van Badger B.V., Raytheon Engineers & Constructors B.V. en Washington International B.V.

Aan de activiteiten zijn veelal kosten verbonden die, na het definitief worden ervan, bij vooruitbetaling moeten worden voldaan op bankrekening NL57 INGB 0000 0640 81 ten name van de Reünievereniging Badger te Leidschendam. Vermeld altijd de activiteit waarvoor de betaling is bedoeld. Met toestemming van het bestuur en op verzoek van leden kunnen bij sommige activiteiten introducé(e)s worden toegelaten tegen een hogere vergoeding.

Aanmelding voor een evenement kan geschieden bij de bestuursleden, waarvan de initialen bij de betreffende activiteit zijn vermeld. Hun gegevens zijn als volgt :

LE: Leo Eggink, tel. 079-3517995, e-mail leo@eggink.name
WJ:Wim Jansse, tel. 018-2351822, e-mail wjjvere@planet.nl
HJ:Hans de Jonge, tel. 070-3275570, e-mail younge@ziggo.nl
JN:Jack Nijmeijer, tel. 079-3611503, e-mail jacknijmeijer@ziggo.nl
 

23 MAART 2016 – Algemene Ledenvergadering
De vergadering wordt gehouden op woensdag, 23 maart 2016 om 19.00 uur. Aanmelding of opgave hiervoor is niet verplicht. Deelname van niet-leden is uiteraard niet mogelijk.
De locatie is vanaf 2016 gewijzigd in : ten huize van J.E. Nijmeijer, Plataanhout 58 te Zoetermeer. Dit is gebeurd om de hoge kosten van de voorgaande locatie - voor een klein aantal aanwezigen en een korte vergadering - terug te brengen.
Agenda, verslag vorige jaarvergadering en jaarverslagen zijn ongeveer half maart beschikbaar op de website van de vereniging: www.rvbadger.nl. Het verslag van de penningmeester wordt alleen ter plaatse uitgereikt.
Het Bestuur dankt de familie Nijmeijer voor het beschikbaar stellen van hun huiskamer voor de vergadering.

27 AUGUSTUS 2016 – Fiets- en Wandeltocht
Over de details wordt u nog geïnformeerd.

21 t/m 25 SEPTEMBER 2016 – Meerdaagse Klippertocht
Dit jaar gaan we weer voor een 4-daagse tocht vanuit Enkhuizen vanaf woensdagavond 21 september t/m zondag 25 september 2016. De klipper is al bijna vol, maar er kunnen altijd leden op de reservelijst worden geplaatst.

19 NOVEMBER 2016 – Kerstborrel/Oudejaarsbijeenkomst
Evenals de voorgaande jaren wordt deze gezellige jaarlijkse bijeenkomst gehouden in het Partycentrum “Het Witte Paard”, Gildeweg 2, 2632 BA Nootdorp, direct gelegen aan de A12. De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Een plattegrond vindt u hier.
Alle leden en hun partner zijn van harte uitgenodigd om elkaar een goede Kerst toe te wensen, afscheid te nemen van het jaar 2016 en alvast het jaar 2017 te verwelkomen. Uiteraard gaat dit onder het genot van hapjes en drankjes. Wij hopen dat u allen aan deze uitnodiging gehoor zult geven.

TENSLOTTE
Mochten in de loop van het komende verenigingsjaar nieuwe activiteiten worden ontplooid of aanvullende informatie nodig zijn, dan wordt u tijdig geïnformeerd. Wij vertrouwen er op dat vele van onze leden met veel plezier en genoegen aan één of meer evenementen zullen deelnemen. Het maakt de organisatie een stuk gemakkelijker als u zo spoedig mogelijk van uw interesse blijk geeft door u aan te melden en uw betaling voor de desbetreffende activiteit(en) over te maken naar onze rekening NL57 INGB 0000 0640 81 t.n.v. Reünievereniging Badger, Leidschendam.

Met vriendelijke groet en graag tot ziens,

Het BestuurReünievereniging Badger, Secretariaat: Karel Doormanlaan 100, 2665AV Bleiswijk
Penningmeester: Meeuwenhoek 24, 3201HH Spijkenisse, Rek: Postbank 64081, IBAN: NL57 INGB 0000 0640 81
Email:     bestuur@rvbadger.nl     secretaris@rvbadger.nl     penningmeester@rvbadger.nl     webmaster@rvbadger.nl