Berichten Zoek Agenda Bestuur, etc. Log in Pensioen Curator
id=334 2019-10-02 15:39:52
Verslag jaarvergadering 2019

Reünievereniging Badger

Datum : 21 Maart 2019
Plaats : Zoetermeer, ten huize van L.G. Eggink

Bestuursleden L.G. Eggink, voorzitter W.J. Jansse, secretaris a.i.
J.L. de Jonge, penningmeester 
  
Stemgerech-tigde leden Volgens de presentielijst 6 leden en 3 bestuursleden; opgave van verhindering door zeven personen, waarvan er vier een stemmachtiging afgaven. Totaal 13 stemmen.

Agendapunt 1. Opening door de voorzitter.
Opening  Met een kort welkomstwoord opent de voorzitter om ca. 19 uur de alge-mene vergadering, genoemd jaarvergadering.

Agendapunt 2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
Agenda  De agenda geeft de vergadering noch het bestuur aanleiding tot wijzi-ging ervan.

Agendapunt 3. Herdenking in 2018 overleden leden.
Overleden leden en oud-collega’s.  In de loop van het jaar overleden - voorzover bekend - vier leden, te weten de heren H. van de Vrugt, A:C. van den Dool, R.C.A. van Rheeden en E.J.W. Thomas. Begin 2019 kwam daar nog dhr. J.F. Schoonens bij.

Agendapunt 4. Ingekomen stukken.
Ingekomen stukken
  Er is een E-mail ontvangen, waarin drie leden zich aanbieden om een nieuw bestuur te formeren in plaats van de vereniging op te heffen. Dit bericht wordt door de vergadering positief ontvangen, hoewel geen der betrokkenen aanwezig is.
Agendapunt 5./6. Verslag van de algemene ledenvergadering van 22 Maart 2018.
Verslag verga-dering 22 Maart 2018 en goedkeuring  Het verslag van de algemene ledenvergadering van 22 Maart 2018 geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

Dit verslag is voorafgaand aan de vergadering aan alle leden hetzij elec-tronisch, hetzij - op hun verzoek - per post toegezonden.
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en via het Handteke-ningenformulier (zie punt 12) door het bestuur getekend.

Agendapunt 7. Verslag van de secretaris over 2018.
Verslag secre-taris 2018  Het verslag van de secretaris over 2018 wordt ter vergadering uitge-deeld en waar nodig toegelicht. Het staat eveneens op de webplaats. Voor aftekening zie punt 12.

 

Agendapunt 8. Balans en resultaatrekening 2018. 
Balans/jaar-rekening 2018  De balans en de resultaatrekening over 2018 met toelichting worden ter vergadering uitgedeeld en door de penningmeester waar nodig toegelicht.

Er werd voor 165 leden contributie ontvangen. De algemene reserve nam in 2018 toe met bijna 559 euro.

Gelet op het totale saldo (ruim 5800 euro) op de twee rekeningen kan de vereniging nog een paar jaar vooruit, afhankelijk van hoe hij wordt voortgezet.


Agendapunt 9. Verslag van de penningmeester over 2018 - begroting voor 2019.
Verslag pen-ningmeester 2018 begro-ting 2019  Het verslag van de penningmeester is identiek aan de toelichting op de resultaatrekening. Verdere opmerkingen worden door de penningmees-ter mondeling gemaakt en de vragen worden beantwoord.
Er zijn uit de vergadering geen verdere op- of aanmerkingen dan wel aanvullingen, waarmee balans, resultaatrekening en toelichting daarop zonder (formele) stemming goedgekeurd zijn.

Agendapunt 10. Verklaring van de kascommissie over het boekjaar 2018.
Verklaring kascommissie 2018

  De verklaring van de kascommissie over 2018 (gedateerd 6 Maart 2019 en door de leden ervan ondertekend) wordt ter vergadering voorgelezen.
Het geeft de vergadering geen aanleiding tot op- of aanmerkingen, zodat het verklaring ter vergadering zonder (formele) stemming wordt goedge-keurd.

Agendapunt 11 Goedkeuring van de jaarstukken over 2018.
Goedkeuring jaarstukken
2018  De jaarstukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, balans en resultaatrekening) over 2018 worden door de vergadering zonder (formele) stemming goedgekeurd.

Agendapunt 12 Décharge van penningmeester en bestuur over 2018.
Décharge penningmees-ter en bestuur over 2018  Op basis van hetgeen onder de agendapunten 9 en 10 geconstateerd is, keurt de vergadering het voorstel tot décharge van de penningmeester en het bestuur over 2018 zonder (formele) stemming goed.
Wettelijk staat de décharge-eis niet meer in het B.W. Wel moeten volgens art. 48 B.W alle bestuursleden de verslagen van de jaarverga-dering, de  jaarverslagen van secretaris en penningmeester, balans en resultaatrekening ondertekenen.
Voor de Reünievereniging Badger is hieraan vormgegeven door een handtekeningformulier, dat de bedoelde documenten en de namen van de  bestuursleden met hun handtekening vermeldt.

Agendapunt 13 Vaststelling bijdrage 2019.
Bijdrage 2019  Het bestuursvoorstel om de bijdrage (contributie) voor 2019 op nul euro per lid vast te stellen was in 2018 zonder (formele) stemming aange-nomen.
Voor 2020 wordt een besluit uitgesteld.

 

Agendapunt 14 Benoeming bestuursleden.
Benoeming bestuursleden
  De heren L.G. Eggink (voorzitter) en J.L. de Jonge  (penningmeester) en zijn in 2018 herkozen voor een volgende termijn (maximaal drie jaar), een jaar eerder dan volgens het rooster noodzakelijk was. De heer Jansse is wegens zijn herseninfarct van 2017 afgetreden, maar blijft het secretariaat vooralsnog vervullen bij gebrek aan een opvolger.

Wegens het ingekomen stuk (zie 4.) moet nu een beslissing worden genomen hoe de vereniging verder gaat. De aangekondigde vergadering tot opheffing van de vereniging wordt daarom voorlopig uitgesteld.

Agendapunt 15 Verkiezing van een kascommissie voor 2019.
Kascommissie 2019

  Mevrouw J.A.J.M. Feijen-Van den Akker en de heer O. Heydveldt vormen de kascommissie voor 2019. De heren W. Vrijdag en K. Hofland treden af als lid onder dankzegging voor hun activiteiten in de afgelopen jaren.
Er is geen reservelid van de commissie benoemd.

Agendapunt 16 Activiteiten in en plannen voor 2019.
Activiteiten 2019  De lopende en in voorbereiding zijnde activiteiten worden puntsgewijs toegelicht door de heer J.L. de Jonge. .

Voorbereiding activiteiten  De in voorbereiding zijnde activiteiten omvatten :

•  een wandeltocht in Mei/Juni 2019 (locatie vermoedelijk rondom Delft)
•  een volgende “Badger style” fiets-/ en evt. wandeltocht in Augustus 2019 (regio : nader te bepalen)
•  de meerdaagse klippertocht is niet langer een activiteit van de vereni-ging, maar wordt door de organisatoren in eigen beheer verder gevoerd. 
•  de Eindejaarsbijeenkomst is voorzien voor zaterdag 14 December 2019 in Nootdorp. Tijd : 13.30-17 uur.
Agendapunt  17 Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
Overige voorstellen   Het plan om de vereniging per eind 2019 op te heffen wordt nog niet gemaakt. Eerst moet er duidelijkheid komen of er een nieuw bestuur komt en wat de ideeÑ‘n daarvan zijn.

Verder werden door bestuur of leden geen nieuwe voorstellen ingediend.

Agendapunt 18 Rondvraag.
Rondvraag  De heer Uijlenbroek heeft de geplande brief aan Centraal Beheer over de pensioenen niet opgesteld.
Agendapunt 19 Sluiting.
Sluiting  De voorzitter sluit deze jaarvergadering om ca. 20.10 uur met een dank-woord aan alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun bijdragen en wenst hen een goede thuisreis.

Aldus gelezen en gezien, na goedkeuring door de Algemene vergadering op …. 2019.

….  2019.

(ondertekeningen op het Handtekeningenblad)


 id=327 2019-03-17 14:30:56
Verslag jaarvergadering 2018

Reünievereniging Badger

Datum : 22 Maart 2018
Plaats : Zoetermeer, ten huize van L.G. Eggink

Bestuursleden: L.G. Eggink, voorzitter’, W.J. Jansse, secretaris, J.L. de Jonge penningmeester
  
Stemgerech-tigde leden Volgens de presentielijst 1 leden en 3 bestuursleden; opgave van verhindering door vijftien personen, waarvan er drie een stemmachtiging afgaven. Totaal 7 stemmen.

Agendapunt 1. Opening door de voorzitter.
Opening  Met een kort welkomstwoord opent de voorzitter om ca. 19 uur de alge-mene vergadering, genoemd jaarvergadering.

Agendapunt 2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
Agenda  De agenda geeft de vergadering noch het bestuur aanleiding tot wijzi-ging ervan.

Agendapunt 3. Herdenking in 2017 overleden leden.
Overleden leden en oud-collega’s.  In de loop van het jaar overleden - voorzover bekend - vijf leden, te weten de heren R.H.E Fierens, J. de Graaf, T. Koot (oud-lid), A. Krijgsman en K. de Vrieze

Agendapunt 4. Ingekomen stukken.
Ingekomen stukken
  Er zijn geen ingekomen stukken van belang te melden.

Agendapunt 5./6. Verslag van de algemene ledenvergadering van 22 Maart 2017.
Verslag verga-dering 22 Maart 2017 en goedkeuring  Het verslag van de algemene ledenvergadering van 22 Maart 2017 geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

Dit verslag is voorafgaand aan de vergadering aan alle leden hetzij elec-tronisch, hetzij - op hun verzoek - per post toegezonden.
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en via het Handteke-ningenformulier (zie punt 12) door het bestuur getekend.

Agendapunt 7. Verslag van de secretaris over 2017.
Verslag secre-taris 2017  Het verslag van de secretaris over 2017 wordt ter vergadering uitge-deeld en waar nodig toegelicht. Het staat eveneens op de webplaats. Voor aftekening zie punt 12.

Agendapunt 8. Balans en resultaatrekening 2017. 
Balans/jaar-rekening 2017  De balans en de resultaatrekening over 2017 met toelichting worden ter vergadering uitgedeeld en door de penningmeester waar nodig toegelicht.

Er werd voor ca. 174 leden contributie ontvangen. De algemene reserve nam in 2017 toe met 518 euro.

Gelet op het totale saldo (ruim 5200 euro) op de twee rekeningen kan de vereniging nog een paar jaar vooruit, mits zuinig met de resterende middelen wordt omgesprongen………...

Agendapunt 9. Verslag van de penningmeester over 2017 - begroting voor 2018.
Verslag pen-ningmeester 2017, begro-ting 2018  Het verslag van de penningmeester is identiek aan de toelichting op de resultaatrekening. Verdere opmerkingen worden door de penningmees-ter mondeling gemaakt en de vragen worden beantwoord.
Door een “zuinigheidsoffensief” en een hogere contributie is de  “Toe- of Afname algemene reserve” in 2018 aanzienlijk lager dan voordien.
Er zijn uit de vergadering geen verdere op- of aanmerkingen dan wel aanvullingen, waarmee balans, resultaatrekening en toelichting daarop zonder (formele) stemming goedgekeurd zijn.

Agendapunt 10. Verklaring van de kascommissie over het boekjaar 2017.
Verklaring kascommissie 2017

  De verklaring van de kascommissie over 2017 (gedateerd 21 Maart 2018 en door de leden ervan ondertekend) wordt ter vergadering voorgelezen.
Het geeft de vergadering geen aanleiding tot op- of aanmerkingen, zodat het verklaring ter vergadering zonder (formele) stemming wordt goedge-keurd.

Agendapunt 11 Goedkeuring van de jaarstukken over 2017.
Goedkeuring jaarstukken
2017  De jaarstukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, balans en resultaatrekening) over 2017 worden door de vergadering zonder (formele) stemming goedgekeurd.

Agendapunt 12 Décharge van penningmeester en bestuur over 2017.
Décharge penningmees-ter en bestuur over 2017  Op basis van hetgeen onder de agendapunten 9 en 10 geconstateerd is, keurt de vergadering het voorstel tot décharge van de penningmeester en het bestuur over 2017 zonder (formele) stemming goed.
Wettelijk staat de décharge-eis niet meer in het B.W. Wel moeten volgens art. 48 B.W alle bestuursleden de verslagen van de jaarverga-dering, de  jaarverslagen van secretaris en penningmeester, balans en reultaatrekening ondertekenen.
Voor de Reünievereniging Badger is hieraan vormgegeven door een handtekeningformulier, dat de bedoelde documenten en de namen van de  bestuursleden met hun handtekening vermeldt.

Agendapunt 13 Vaststelling bijdrage 2019.
Bijdrage 2019  Het bestuursvoorstel om de bijdrage (contributie) voor 2019 op nul euro per lid vast te stellen wordt zonder (formele) stemming aangenomen.

Agendapunt 14 (Her)benoeming bestuursleden.
(Her)benoeming bestuursleden
  De heren L.G. Eggink (voorzitter) en J.L. de Jonge  (penningmeester) en zijn herkozen voor een volgende termijn (maximaal drie jaar), een jaar eerder dan volgens het rooster noodzakelijk was. Er waren geen tegen-kandidaten.

De heer J.E. Nijmeijer (lid) is wegens ziekte eerder uitgetreden en wordt niet vervangen. De heer Jansse treedt na zijn herseninfarct van 2017 ook af, maar blijft het secretariaat vooralsnog vervullen bij gebrek aan een opvolger.

Agendapunt 15 Verkiezing van een kascommissie voor 2018.
Kascommissie 2018

  De heren W. Vrijdag en K. Hofland vormen ook samen de kascommissie voor 2018 (bij gebrek aan andere kandidaten)..
Mevrouw J.A.J.M. Feijen-Van den Akker blijft reservelid vant de commissie.

Agendapunt 16 Activiteiten in en plannen voor 2018.
Activiteiten 2018  De lopende en in voorbereiding zijnde activiteiten worden puntsgewijs toegelicht door de heer J.L. de Jonge. .

Voorbereiding activiteiten  De in voorbereiding zijnde activiteiten omvatten :

•  een volgende “Badger style” fiets-/wandeltocht op 25 Augustus 2018 (regio : Abcoude)
•  een meerdaagse klippertocht is voorzien voor 5-9 September 2018.
•  de Eindejaarsbijeenkomst is voorzien voor zaterdag 8 December 2018 in Nootdorp. Tijd : 13.30-17 uur.

Agendapunt  17 Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
Overige voorstellen   Aangekondigd wordt het plan om de vereniging per eind 2019 op te heffen. Een toelichting daarop staat reeds op de agenda van deze verga-dering.
Verder werden door bestuur of leden geen nieuwe voorstellen ingediend.

Agendapunt 18 Rondvraag.
Rondvraag  De heer Uijlenbroek vraagt aandacht voor de pensioenen van Centraal Beheer, die reeds jaren niet geÑ—ndexeerd zijn. Zijns inziens zou er wel ruimte voor zijn.
Het Bestuur heeft geen bezwaar als hij daarvoor actie wil ondernemen; van dit Bestuur mag evenwel geen actie worden verwacht. 

Agendapunt 19 Sluiting.
Sluiting  De voorzitter sluit deze jaarvergadering om ca. 19.45 uur met een dank-woord aan alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun bijdragen en wenst hen een goede thuisreis.

Aldus gelezen en gezien, na goedkeuring door de Algemene vergadering op 21 Maart 2019.

21 Maart 2019.

(ondertekeningen op het Handtekeningenblad)id=312 2018-03-07 12:00:13
Verslag jaarvergadering 2017

Reünievereniging Badger
Verslag jaarvergadering 2017
Datum : 22 Maart 2017
Plaats : Zoetermeer, ten huize van J.E. Nijmeijer

Bestuursleden L.G. Eggink, voorzitter W.J. Jansse, secretaris J.L. de Jonge, penningmeester J.E. Nijmeijer, lid
  
Stemgerechtigde leden Volgens de presentielijst 4 leden en 4 bestuursleden; opgave van verhindering door negentien personen, waarvan er vijf een stemmachtiging afgaven. Totaal 13 stemmen.

Agendapunt 1. Opening door de voorzitter.
Met een kort welkomstwoord opent de voorzitter om 19.05 uur de algemene vergadering, genoemd jaarvergadering.

Agendapunt 2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
De agenda geeft de vergadering noch het bestuur aanleiding tot wijzi-ging ervan.

Agendapunt 3. Herdenking in 2016 overleden leden.
In de loop van het jaar overleden - voorzover bekend - twee leden (dhr. F. Mulder en mevrouw H.Th. Heijnneman), terwijl van het verscheiden van de volgende niet-leden/oud-collega’s  werd vernomen : mevrouw A. Gerretsen-Zuidema en de heren L. Moerman en G. Saulino.

Agendapunt 4. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken van belang te melden.

Agendapunt 5./6. Verslag van de algemene ledenvergadering van 23 Maart 2016.
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 23 Maart 2016 geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen behalve : bij punt 8 betekent ‘debetsaldo’ : voordelig saldo.
Dit verslag is voorafgaand aan de vergadering aan alle leden hetzij elec-tronisch, hetzij - op hun verzoek - per post toegezond
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en via het Handteke-ningenformulier (zie punt 12) door het bestuur getekend.

Agendapunt 7. Verslag van de secretaris over 2016.
Het verslag van de secretaris over 2016 wordt ter vergadering uitge-deeld en waar nodig toegelicht. Het staat eveneens op de webplaats. Voor aftekening zie punt 12.

Agendapunt 8. Balans en jaarrekening 2016. 
De balans en de jaarrekening over 2016 met toelichting worden ter ver-gadering uitgedeeld en door de penningmeester waar nodig toegelicht.
Er werd voor ca. 180 leden contributie ontvangen. De algemene reserve nam in 2016 iets toe met 392 euro, tegen een begrote afname van 674 euro.
Gelet op het totale debetsaldo (ruim 4700 euro) op de diverse rekenin-gen kan de vereniging nog een paar jaar vooruit, mits zuinig met de resterende middelen wordt omgesprongen..

Agendapunt 9. Verslag van de penningmeester over 2016 - begroting voor 2017.
 Het verslag van de penningmeester is identiek aan de toelichting op de jaarrekening. Verdere opmerkingen worden door de penningmeester mondeling gemaakt en de vragen worden beantwoord.
De begroting bevat ook posten voor uitgaven, die ten behoeve van de activiteiten in 2017 reeds in 2016 moeten worden gedaan. Door een “zuinigheidsoffensief” en een hogere contributie is de  “Afname alge-mene reserve” in 2016 aanzienlijk lager dan voordien en zelfs in een toename veranderd.
Er zijn uit de vergadering geen verdere op- of aanmerkingen dan wel aanvullingen, waarmee balans, jaarrekening en toelichting daarop zonder (formele) stemming goedgekeurd zijn.

Agendapunt 10. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2016.
Het verslag van de kascommissie over 2016 (gedateerd 7 Maart 2017 en door de leden ervan ondertekend) wordt ter vergadering voorgelezen.
Het geeft de vergadering geen aanleiding tot op- of aanmerkingen, zodat het verslag ter vergadering zonder (formele) stemming wordt goedgekeurd.

Agendapunt 11 Goedkeuring van de jaarstukken over 2016.
De jaarstukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, balans en jaarrekening) over 2016 worden door de vergadering zonder (formele) stemming goedgekeurd.

Agendapunt 12 Décharge van penningmeester en bestuur over 2016.
Op basis van hetgeen onder de agendapunten 9 en 10 geconstateerd is, keurt de vergadering het voorstel tot décharge van de penningmeester en het bestuur over 2016 zonder (formele) stemming goed.
Wettelijk staat de décharge-eis niet meer in het B.W. Wel moeten volgens art. 48 B.W alle bestuursleden de verslagen van de jaarverga-dering, de  jaarverslagen van secretaris en penningmeester, balans en staat van baten en lasten ondertekenen.
Voor de Reünievereniging Badger is hieraan vormgegeven door een handtekeningformulier, dat de bedoelde documenten en de namen van de  bestuursleden met hun handtekening vermeldt.

Agendapunt 13 Vaststelling bijdrage 2018.
Het bestuursvoorstel om de bijdrage (contributie) voor 2018 op 17,50 euro per lid vast te stellen wordt zonder (formele) stemming aangenomen.

Agendapunt 14 (Her)benoeming bestuursleden.
 De heren W.J. Jansse  (secretaris) en J.E. Nijmeijer (lid) worden herkozen als bestuurslid voor een volgende termijn van drie jaar. Zij hadden zich verkiesbaar gesteld en er waren geen tegenkandidaten. .

Agendapunt 15 Verkiezing van een kascommissie voor 2017.
De heren W. Vrijdag en K. Hofland vormen de kascommissie voor 2017.
Mevrouw J.A.J.M. Feijen-Van den Akker treedt opnieuw als reservelid toe tot de commissie.

Agendapunt 16 Activiteiten in 2017/2018 en plannen voor 2017.
De lopende en in voorbereiding zijnde activiteiten worden puntsgewijs toegelicht door de heer J.E. Nijmeijer
De in voorbereiding zijnde activiteiten omvatten
•  een volgende “Badger style” fiets-/wandeltocht op 26 Augustus 2017 (regio : Willemstad)
•  een meerdaagse klippertocht is voorzien voor 25 September – 1 October 2017.
•  de Eindejaarsbijeenkomst is voorzien voor zaterdag 9 December 2017 in Nootdorp. Tijd : 13.30-17 uur.

Agendapunt  17 Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
Er werden door bestuur of leden geen nieuwe voorstellen ingediend.

Agendapunt 18 Rondvraag.
De herinnering voor de Eindejaarsbijeenkomst zal in het vervolg twee maal worden verstuurd om ‘missen’ ervan tegen te gaan. De activiteitenlijst verschijnt daarvoor te vroeg, dus komt er in het late najaar nog een bericht hierover voor zowel post- als internet-leden.
•  Voor het overige worden geen of nauwelijks extra activiteiten voorzien. Het blijft lastig hiervoor mensen te ‘prikkelen’, zeker nu de leden (gemid-deld) ouder worden en er al veel ‘andere activiteiten’ (buiten RVB-verband) zijn.

Agendapunt 19 Sluiting.
De voorzitter sluit deze jaarvergadering om ca. 19.45 uur met een dankwoord aan alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun bijdragen en wenst hen een goede thuisreis.

Aldus gelezen en gezien, na goedkeuring door de Algemene vergadering op 22 Maart 2018.

22 Maart 2018.

(ondertekeningen op het Handtekeningenblad)

 id=298 2017-03-11 13:20:05
Verslag jaarvergadering 2016

Reünievereniging Badger
Verslag jaarvergadering 2016
Datum : 23 Maart 2016
Plaats : Zoetermeer, ten huize van J.E. Nijmeijer

Bestuursleden L.G. Eggink, voorzitter W.J. Jansse, secretaris J.L. de Jonge, penningmeester J.E. Nijmeijer, lid
Stemgerech-tigde leden Volgens de presentielijst 2 leden en 4 bestuursleden; opgave van verhindering door zeven personen, waarvan er twee een stemmachtiging afgaven. Totaal 8 stemmen.

Agendapunt 1. Opening door de voorzitter.
Met een kort welkomstwoord opent de voorzitter om 19.00 uur de alge-mene vergadering, genoemd jaarvergadering.

Agendapunt 2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
De agenda geeft de vergadering noch het bestuur aanleiding tot wijzi-ging ervan.

Agendapunt 3. Herdenking in 2015-begin 2016 overleden leden.
In 2015-begin 2016 overleden voor zover bekend twee leden, te weten Mevrouw H.Th. Heijnneman [2016] en dhr. J.J.M. van Vliet [2015]. Zij worden in de vergadering herdacht. Verder werd het overlijden bekend van één niet-lid, te weten Mevrouw M. Koopmans.
Opmerking : wanneer bekend, worden ook de overleden niet-leden/ex- Badger/Raytheon/WGI-werknemers herdacht. Soms wordt een over-lijden alleen bij toeval ontdekt, zoals bij stornering (terugstorting) van de incasso voor de contributie.
Het aantal leden vermindert langzaam door opzeggingen wegens verhui-zing, leeftijd, contributieachterstand of gebrek aan (verdere)  belang-stelling.

Agendapunt 4. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken van belang te melden.

Agendapunt 5./6. Verslag van de algemene ledenvergadering van 25 Maart 2015.
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 25 Maart 2015 geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.
Dit verslag is voorafgaand aan de vergadering aan alle leden hetzij elec-tronisch, hetzij - op hun verzoek - per post toegezonden.
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en via het Handteke-ningenformulier (zie punt 12) door het bestuur getekend.

Agendapunt 7. Verslag van de secretaris over 2015.
Het verslag van de secretaris over 2015 wordt ter vergadering uitge-deeld en waar nodig toegelicht. Het staat eveneens op de webplaats. Voor aftekening zie punt 12.

Agendapunt 8. Balans en jaarrekening 2015. 
De balans en de jaarrekening over 2015 met toelichting worden ter ver-gadering uitgedeeld en door de penningmeester waar nodig toegelicht.
Er werd voor 193 leden contributie ontvangen. De algemene reserve nam in 2015 af met 3189 euro, minder dan de begrote 3472 euro.
Gelet op het totale debetsaldo (ruim 4300 euro) op de diverse rekenin-gen kan de vereniging nog een paar jaar vooruit, mits zuinig met de resterende middelen wordt omgesprongen..

Agendapunt 9. Verslag van de penningmeester over 2015 - begroting voor 2016.
Het verslag van de penningmeester is identiek aan de toelichting op de jaarrekening. Verdere opmerkingen worden door de penningmeester mondeling gemaakt en de vragen worden beantwoord.
De begroting bevat ook posten voor uitgaven, die ten behoeve van de activiteiten in 2016 reeds in 2015 moeten worden gedaan. Door een “zuinigheidsoffensief” en een hogere contributie is de begrote “Afname algemene reserve” in 2016 aanzienlijk lager
Er zijn uit de vergadering geen verdere op- of aanmerkingen dan wel aanvullingen, waarmee balans, jaarrekening en toelichting daarop zonder (formele) stemming goedgekeurd zijn.

Agendapunt 10. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2015.
  Het verslag van de kascommissie over 2015 (gedateerd 7 Maart 2016 en door de leden ervan ondertekend) wordt ter vergadering voorgelezen.
Het geeft de vergadering geen aanleiding tot op- of aanmerkingen, zodat het verslag ter vergadering zonder (formele) stemming wordt goedgekeurd.

Agendapunt 11 Goedkeuring van de jaarstukken over 2015.
De jaarstukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, balans en jaarrekening) over 2015 worden door de vergadering zonder (formele) stemming goedgekeurd.

Agendapunt 12 Décharge van penningmeester en bestuur over 2015
Op basis van hetgeen onder de agendapunten 9 en 10 geconstateerd is, keurt de vergadering het voorstel tot décharge van de penningmeester en het bestuur over 2015 zonder (formele) stemming goed.
Wettelijk staat de décharge-eis niet meer in het B.W. Wel moeten volgens art. 48 B.W alle bestuursleden de verslagen van de jaarvergadering, de  jaarverslagen van secretaris en penningmeester, balans en staat van baten en lasten ondertekenen.
Voor de Reünievereniging Badger is hieraan vormgegeven door een handtekeningformulier, dat de bedoelde documenten en de namen van de  bestuursleden met hun handtekening vermeldt.

Agendapunt 13 Niet op de agenda.

Agendapunt 14 Vaststelling bijdrage 2017.
Het bestuursvoorstel om de bijdrage (contributie) voor 2017 op 17,50 euro per lid vast te stellen wordt zonder (formele) stemming aangenomen.

Agendapunt 15 (Her)benoeming bestuursleden.
De heren L.G. Eggink voorzitter) en J.L. de Jonge (penningmeester) wor-den herkozen als bestuurslid voor een volgende termijn van drie jaar. Zij hadden zich verkiesbaar gesteld.

Agendapunt 16 Verkiezing van een kascommissie voor 2016.
De heren W.P.C. de Mos en J.A. van der Ark (reservelid kascommissie 2015) vormen de kascommissie voor 2016.
Mevrouw J.A.J.M. Feijen-Van den Akker treedt terug als lid en de heer M. Ansari treedt als reservelid toe tot de commissie.

Agendapunt 17 Activiteiten in 2016/2017 en plannen voor 2016
De lopende en in voorbereiding zijnde activiteiten worden puntsgewijs toegelicht door de heer J.E. Nijmeijer
Voorbereiding activiteiten  De in voorbereiding zijnde activiteiten omvatten :

 • een volgende “Badger style” fiets-/wandeltocht op 27 Augustus 2016 (regio : Loonse en Drunense duinen; F. Greven verzorgt de routebe-schrijvingen).
 • een meerdaagse klippertocht is voorzien voor 21-25 September 2016.
 • de Eindejaarsbijeenkomst is voorzien voor zaterdag 19 November 2016 in Nootdorp. Tijd : 13.30-17 uur.

Agendapunt  18 Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
 Er werden door bestuur of leden geen nieuwe voorstellen ingediend.

Agendapunt 19 Rondvraag.

 • Het idee om de jaarvergadering te combineren met de Eindejaarsbijeen-komst (i.e., voorafgaand daaraan te houden) zal niet worden gehono-reerd. Reden : (te) gecompliceerd i.v.m. de Statuten.In plaats daarvan is deze vergadering verplaatst naar het huisadres van één der bestuursleden.
 • Uit de vergadering werd in 2015 gesuggereerd, dat de Eindejaarsbijeen-komst zonder maaltijd zou kunnen. Dit idee wordt in 2016 gerealiseerd door de maaltijd te vervangen door een passend “garnituur”.
 • Voor het overige worden geen of nauwelijks extra activiteiten voorzien. Het blijft lastig hiervoor mensen te ‘prikkelen’, zeker nu de leden (gemid-deld) ouder worden en er al veel ‘andere activiteiten’ (buiten RVB-verband) zijn.
 • Voor het afscheid van Mevrouw C.B. Varekamp-Wulffele als bestuurslid wordt nog gezorgd voor een cadeaubon en een bloemetje.

Agendapunt 20 Sluiting.
De voorzitter sluit deze jaarvergadering om ca. 20.05 uur met een dank-woord aan alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun bijdragen en wenst hen een goede thuisreis.

Aldus gelezen en gezien, na goedkeuring door de Algemene vergadering op 22 Maart 2017.

22 Maart 2017.

(ondertekeningen op het Handtekeningenblad)


 id=285 2016-03-16 10:33:25
Verslag jaarvergadering 2015

Reünievereniging Badger
Verslag jaarvergadering 2015

Datum : 25 Maart 2015
Plaats : Hotel Mövenpick, Stationsplein 8, Voorburg

Bestuursleden L.G. Eggink, voorzitter W.J. Jansse, 1e. secretaris
J.L. de Jonge, penningmeester J.E. Nijmeijer, lid
Mevr. C.B. Varekamp-Wulffele, 2e. secretaris
  
Stemgerechtigde leden Volgens de presentielijst 9 leden en 5 bestuursleden; opgave van verhindering door twaalf personen, waarvan er vijf een machtiging afgaven. Totaal 19 stemmen.

Agendapunt 1. Opening door de voorzitter.
Met een kort welkomstwoord opent de voorzitter om 19.00 uur de alge-mene vergadering, genoemd jaarvergadering.

Agendapunt 2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
De agenda geeft de vergadering noch het bestuur aanleiding tot wijziging ervan.

Agendapunt 3. Herdenking in 2014 overleden leden.
In 2014 overleed voor zover bekend één lid, te weten J.F. Wurpel..Hij wordt in de vergadering herdacht. Verder werd het overlijden bekend van twee niet-leden, te weten J. Kooman en Mevrouw A. van Rijswijk (laatst-genoemde net als dhr. Wurpel al herdacht in 2014).
Opmerking : wanneer bekend, worden ook de overleden niet-leden/ex- Badger/Raytheon/WGI-werknemers herdacht. Soms wordt een over-lijden alleen bij toeval ontdekt.
Het aantal leden vermindert langzaam door opzeggingen wegens verhui-zing, leeftijd, contributieachterstand of gebrek aan (verdere)  belangstelling.

Agendapunt 4. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken van belang te melden.

Agendapunt 5./6. Verslag van de algemene ledenvergadering van 26 Maart 2014.
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 26 Maart 2014 geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.
Dit verslag is voorafgaand aan de vergadering aan alle leden hetzij elec-tronisch, hetzij - op hun verzoek - per post toegezonden.
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en via het Handteke-ningenformulier (zie pt. 12) door het bestuur getekend.

Agendapunt 7. Verslag van de secretaris over 2014.
 Het verslag van de secretaris over 2014 wordt ter vergadering uitgedeeld en waar nodig toegelicht. Het staat eveneens op de webplaats.
In de eerste alinea wordt ‘2013’ handmatig gecorrigeerd naar ‘2014’.

Agendapunt 8. Balans en jaarrekening 2014. 
De balans en de jaarrekening over 2014 met toelichting worden ter ver-gadering uitgedeeld en door de penningmeester waar nodig toegelicht.
Er werd voor 196 leden contributie ontvangen. De algemene reserve nam in 2014 af met 2235 euro, ruim minder dan de begrote 3955 euro.
Gelet op het totale debetsaldo (ca. 7500 euro) op de diverse rekeningen kan de vereniging nog enkele jaren vooruit.

Agendapunt 9. Verslag van de penningmeester over 2014 - begroting voor 2015.
Het verslag van de penningmeester is identiek aan de toelichting op de jaarrekening. Verdere opmerkingen worden door de penningmeester mondeling gemaakt en de vragen worden beantwoord; de stedentrip is inmiddels uit de activiteitenlijst geschrapt.
De begroting bevat ook posten voor uitgaven, die ten behoeve van de activiteiten in 2015 reeds in 2014 moeten worden gedaan.
Er zijn uit de vergadering geen verdere op- of aanmerkingen dan wel aanvullingen, waarmee balans, jaarrekening en toelichting daarop zonder (formele) stemming goedgekeurd zijn.

Agendapunt 10. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2014.
Het verslag van de kascommissie over 2014 (gedateerd 10 Maart 2015) wordt ter vergadering voorgelezen. Wegens omstandigheden was de heer De Mos niet beschikbaar, zodat Mevrouw Feijen-Van den Akker als plaatsvervangster de controle heeft gedaan.
Het geeft de vergadering geen aanleiding tot op- of aanmerkingen, zodat het verslag ter vergadering zonder (formele) stemming wordt goedgekeurd en ondertekend door de kascommissie.

Agendapunt 11 Goedkeuring van de jaarstukken over 2014.
De jaarstukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, balans en jaarrekening) over 2014 worden door de vergadering zonder (formele) stemming goedgekeurd.

Agendapunt 12 Décharge van penningmeester en bestuur over 2014
Op basis van hetgeen onder de agendapunten 9 en 10 geconstateerd is, keurt de vergadering het voorstel tot décharge van de penningmeester en het bestuur over 2014 zonder (formele) stemming goed.
Wettelijk is er in die zin (blijkbaar al enige tijd geleden) iets gewijzigd, dat de décharge-eis niet meer in het B.W. staat. Wel moeten volgens art. 48 B.W alle bestuursleden de verslagen van de jaarvergadering, de  jaar-verslagen van secretaris en penningmeester, balans en staat van baten en lasten ondertekenen.
Voor de Reünievereniging Badger is hieraan vormgegeven door een handtekeningformulier, dat de bedoelde documenten en de namen van de  bestuursleden met hun handtekening vermeldt.

Agendapunten 13,15 Niet op de agenda.

Agendapunt 14 Vaststelling bijdrage 2016.
Het bestuursvoorstel om de bijdrage voor 2016 op 17,50 euro per lid vast te stellen wordt zonder (formele) stemming aangenomen.
Uit de vergadering wordt opgemerkt, dat een wat grotere verhoging ook wel toegestaan zou worden, maar het bestuur voelt vooralsnog weinig voor grote(re) verhogingen.

Agendapunt 16 Verkiezing van een kascommissie voor 2015.
Mevrouw M. Jansen verlaat de kascommissie na dankzegging voor haar diensten.
De heer W.P.C. de Mos en mevrouw J.A.J.M. Feijen-Van den Akker blij-ven aan voor de kascommissie 2015 en de heer J.A. van der Ark treedt als reservelid toe tot de commissie.

Agendapunt 17 Activiteiten in 2015/2016 en plannen voor 2015
De lopende en in voorbereiding zijnde activiteiten worden puntsgewijs toegelicht door de heer J.E. Nijmeijer en/of Mevrouw C.B. Varekamp-Wulffele . Voor de reeds plaatsgevonden hebbende activiteiten - afgezien van het concert - kan worden verwezen naar het verslag van de secretaris over 2014.
Voorbereiding activiteiten  De in voorbereiding zijnde activiteiten omvatten :

 • een volgende “Badger style” fiets-/wandeltocht op 29 Augustus 2015 is in voorbereiding (regio : Oostvoorne en omgeving).
 • een meerdaagse klippertocht is voorzien voor kort na half September 2015; deze is met ca. 20 personen inmiddels volgeboekt.
 • de Eindejaarsbijeenkomst is voorzien voor zaterdag 28 November 2015 in Nootdorp. Tijd : 14-17 uur.
 • het concert van 2015 heeft inmiddels plaatsgevonden; het is het laatste concert dat werd georganiseerd.
 • er wordt nog wat gediscussieerd over een stedentrip, maar het bestuur stelt zich op het standpunt, dat dan een ‘gewoon’ lid de organisatie daarvan voor zijn of haar rekening zou moeten nemen. Ook gaan de kosten ervan een belangrijker rol spelen dan tot nu toe het geval was.

Agendapunt  18 Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
Er werden door bestuur of leden geen nieuwe voorstellen ingediend.

Agendapunt 19 Rondvraag.
De heer Vrijdag vraagt of het mogelijk zou zijn de jaarvergadering te combineren met de Eindejaarsbijeenkomst (i.e., voorafgaand daaraan te houden). Dit zou kostenbesparend kunnen zijn, zeker gezien het beperkte aantal bezoekers.
Het bestuur zal dit idee nader bezien, want statutair moet deze vergade-ring voor 1 April van een nieuw begonnen jaar plaatsvinden.
De aanwezige leden staan echter open voor verandering van de tot nu toe gevolgde praktijk.
Uit de vergadering wordt ook gesuggereerd, dat de Eindejaarsbijeen-komst zonder maaltijd zou kunnen.
Het bestuur zal dit idee - voor 2016, want voor 2015 is al een conract met ‘Het Witte Paard’ gesloten - ook nader bezien, omdat hierdoor mis-schien een “extra” jaar aan de activiteiten kan worden toegevoegd.

Agendapunt 20 Sluiting.
De voorzitter sluit deze jaarvergadering om ca. 20.05 uur met een dankwoord aan alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en wenst hen een goede thuisreis.

Aldus gelezen en gezien, na goedkeuring door de Algemene vergadering op 23 Maart 2016.

23 Maart 2016.

(ondertekeningen op het Handtekeningenblad)id=275 2015-03-18 11:59:29
Verslag jaarvergadering 2014


Reünievereniging Badger
Verslag jaarvergadering 2014

Datum : 26 Maart 2014
Plaats : Hotel Mövenpick, Stationsplein 8, Voorburg

Bestuursleden L.G. Eggink, voorzitter W.J. Jansse, 1e. secretaris, J.L. de Jonge, penningmeester J.E. Nijmeijer, lid, Mevr. C.B. Varekamp-Wulffele, 2e. secretaris.
  
Stemgerech-tigde leden Volgens de presentielijst 13 leden en 5 bestuursleden; opgave van verhindering door zestien personen, waarvan er vier een machtiging afgaven. Totaal 22 stemmen.

Agendapunt 1. Opening door de voorzitter.
Opening  Met een kort welkomstwoord opent de voorzitter om 19 uur de algemene vergadering, genoemd jaarvergadering.

Agendapunt 2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
De agenda geeft de vergadering noch het bestuur aanleiding tot wijziging ervan.

Agendapunt 3. Herdenking in 2013 overleden leden.
In 2013 overleden voorzover bekend drie leden, te weten J. Beumer, P.A. van der Ent en H.S. Liem. J.F. Wurpel overleed begin 2014. Zij worden  in de vergadering herdacht.
Verder werd het overlijden bekend van vier niet-leden, te weten E.H.E. Goossens, V. Nikitin en Mevrouw A. van Rijswijk.
Opmerking : wanneer bekend, worden ook de overleden niet-leden/ex- Badger/Raytheon/WGI-werknemers herdacht. Soms wordt een overlijden alleen bij toeval ontdekt.
Het aantal leden vermindert langzaam door opzeggingen wegens verhui-zing, leeftijd, niet-betaling van contributie of gebrek aan (verdere)  belangstelling.

Agendapunt 4. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken van belang te melden.

Agendapunt 5./6. Verslag van de algemene ledenvergadering van 27 Maart 2013.
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 27 Maart 2013 geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.
Dit verslag is voorafgaand aan de vergadering aan alle leden hetzij elec-tronisch, hetzij - op hun verzoek - per post toegezonden.
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en door voorzitter en secretaris getekend.

Agendapunt 7. Verslag van de secretaris over 2013.
Het verslag van de secretaris over 2013 wordt ter vergadering uitge-deeld en waar nodig toegelicht. Het staat eveneens op de webplaats.

Agendapunt 8. Balans en jaarrekening 2013. 
De balans en de jaarrekening over 2013 met toelichting worden ter ver-gadering uitgedeeld en door de penningmeester waar nodig toegelicht.
Er werd voor 199 leden contributie ontvangen. De algemene reserve nam in 2013 af met 2535 euro, hetgeen ruim minder is dan begroot en ook minder dan in 2012 (3300 euro). Dit is hoofdzakelijk te danken aan de eenmalige donatie door de Pensioenstichting, al werd die weer gere-duceerd door de cadeaubonnen, die aan enkele bestuursleden van die stichting zijn gestuurd of overhandigd, en door het veiligheidsonderzoek, dat voor de webplaats noodzakelijk bleek.
Gelet op het totale debetsaldo op de diverse rekeningen kan de vereniging nog drie tot vier jaar vooruit.

Agendapunt 9. Verslag van de penningmeester over 2013 - begroting voor 2014.
Het verslag van de penningmeester is identiek aan de toelichting op de jaarrekening. Verdere opmerkingen worden door de penningmeester mondeling gemaakt en de vragen worden beantwoord. De begroting bevat ook posten voor uitgaven, die ten behoeve van de activiteiten in 2015 reeds in 2014 moeten worden gedaan.
Er zijn uit de vergadering geen verdere op- of aanmerkingen dan wel aanvullingen, waarmee balans, jaarrekening en toelichting daarop zonder (formele) stemming goedgekeurd zijn.

Agendapunt 10. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2013.
Het verslag van de kascommissie over 2013 wordt ter vergadering voorgelezen.
Het geeft de vergadering geen aanleiding tot op- of aanmerkingen, zodat het verslag ter vergadering zonder (formele) stemming wordt goedge-keurd en ondertekend door de kascommissie.

Agendapunt 11 Décharge van de penningmeester over 2013
Op basis van hetgeen onder de agendapunten 9 en 10 geconstateerd is, keurt de vergadering het voorstel tot décharge van de penningmeester over 2013 zonder (formele) stemming goed.

Agendapunt 12 Goedkeuring van de jaarstukken over 2013.
De jaarstukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, balans en jaarrekening) over 2013 worden door de vergadering zonder (formele) stemming goedgekeurd.

Agendapunt 13 Décharge van het gehele bestuur over 2013.
De vergadering stemt zonder (formele) stemming in met het voorstel tot décharge van het gehele bestuur over 2013.

Agendapunt 14 Benoeming van bestuursleden.
De vergadering stemt zonder (formele) stemming in met de benoeming voor een nieuwe periode van drie jaar van Mevrouw C.B. Varekamp-Wulffele en de heren Jansse en Nijmeijer, die allen herkiesbaar waren..

Agendapunt 15 Vaststelling bijdrage 2015.
Het bestuursvoorstel om de bijdrage voor 2015 ongewijzigd op 15 euro per lid vast te stellen wordt zonder verdere discussie of (formele) stemming aangenomen.

Agendapunt 16 Verkiezing van een kascommissie voor 2014.
Mevrouw J.A.J.M. Feijen-Van den Akker verlaat de kascommissie na dankzegging voor haar diensten, maar wordt benoemd tot reserve-lid.
Mevrouw M. Jansen blijft aan voor de kascommissie 2014 en reservelid.
De heer W.P.C. de Mos treedt toe tot de commissie.

Agendapunt 17 Activiteiten in 2014/2015 en plannen voor 2014
De lopende en in voorbereiding zijnde activiteiten worden puntsgewijs toegelicht door Mevrouw C.B. Varekamp-Wulffele  en/of de heer J.E. Nijmeijer. Voor de reeds plaatsgevonden hebbende activiteiten – afgezien van het concert - kan worden verwezen naar het verslag van de secretaris over 2014.
De in voorbereiding zijnde activiteiten omvatten :

 • een stedentrip naar Hoorn is in voorbereiding voor 14 Juni 2014.
 • een volgende “Badger style” fiets-/wandeltocht op 30 Augustus 2014 is in voorbereiding (regio : Baarn en omgeving).
 • een meerdaagse klippertocht is voorzien voor kort na half September 2014; deze is inmiddels volgeboekt.
 • de Eindejaarsbijeenkomst is voorzien voor zaterdag 29 November 2014 in Nootdorp. Tijd : 14-17 uur. De aangeboden maaltijd zal enigszins worden gewijzigd om enige variatie te bieden.
 • het concert van 2014 heeft inmiddels plaatsgevonden; de belangstelling was wat groter dan in 2013. Hierdoor aangemoedigd zal ook in 2015 een concert georganiseerd worden. 

Agendapunt  18 Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
Er werden door bestuur of leden geen nieuwe voorstellen ingediend.

Agendapunt 19 Rondvraag.
De penningmeester deelt mee, dat de inning van de contributie vroeger zal gaan plaatsvinden dan tot nu toe gebruikelijk.
Mevrouw S. Foster (medewerkster Badger bibliotheek, geen lid) laat de vereniging en haar leden groeten.

Agendapunt 20 Sluiting.
De voorzitter sluit deze jaarvergadering om ca. 19.30 uur met een dankwoord aan alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en wenst hen een goede thuisreis.

Aldus gelezen en gezien, na goedkeuring door de Algemene vergadering op 25 Maart 2015.

25 Maart 2015.

(ondertekeningen op het Ondertekeningenblad)id=257 2014-03-15 11:25:16
Verslag jaarvergadering 2013

Reünievereniging Badger
Verslag jaarvergadering 2013

Datum : 27 Maart 2013
Plaats : Hotel Mövenpick, Stationsplein 8, Voorburg

Bestuursleden L.G. Eggink, voorzitter, W.J. Jansse, secretaris, J.L. de Jonge, penningmeester, J.E. Nijmeijer, lid, Mevr. C.B. Varekamp-Wulffele, 2. secretaris.
  
Stemgerechtigde leden Volgens de presentielijst 14 leden; opgave van verhindering door zeventien personen, waarvan er vier een machtiging afgaven. Totaal 18 stemmen.

Agendapunt 1. Opening door de voorzitter.
Met een kort welkomstwoord opent de voorzitter om 19 uur de algemene vergadering, genoemd jaarvergadering.

Agendapunt 2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
De agenda geeft de vergadering noch het bestuur aanleiding tot wijzi-ging ervan.

Agendapunt 3. Herdenking in 2012 overleden leden.
In 2012 overleden voorzover bekend geen leden. Mevrouw D.N. Sekewael-Gaspersz was vermoedelijk ook reeds eind 2012 overleden. Zij wordt  in de vergadering herdacht.
Verder werd het overlijden van één niet-lid (G. Struik) bekend.
Opmerking : wanneer bekend, worden ook de overleden niet-leden/ex- Badger/Raytheon/WGI-werknemers herdacht. Soms wordt een overlijden alleen bij toeval ontdekt.
Het aantal leden vermindert langzaam door opzeggingen wegens verhui-zing, leeftijd of gebrek aan (verdere)  belangstelling.

Agendapunt 4. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken van belang te melden.

Agendapunt 5./6. Verslag van de algemene ledenvergadering van 28 Maart 2012.
Het verslag van de algemene ledenvergadering van 28 Maart 2012 geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.
Dit verslag is voorafgaand aan de vergadering aan alle leden hetzij electronisch, hetzij - op hun verzoek - per post toegezonden.
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en door voorzitter en secretaris getekend.

Agendapunt 7. Verslag van de secretaris over 2012.
Het verslag van de secretaris over 2012 wordt ter vergadering uitgedeeld en waar nodig toegelicht. Het staat eveneens op de webplaats.In onderdeel 1 van het verslag ware bij de ledentelling in het vervolg aan te geven : “… aantal betalende leden per …”.

Agendapunt 8. Balans en jaarrekening 2012. 
De balans en de jaarrekening over 2012 met toelichting worden ter ver-gadering uitgedeeld en door de penningmeester waar nodig uitgebreid toegelicht. Er werd voor 211 leden contributie ontvangen.
De algemene reserve nam in 2012 af met bijna 3300 euro, hetgeen ruim minder is dan begroot en ook minder dan in 2011(3700 euro).
Gegeven het totale debetsaldo op de diverse rekeningen kan de vereniging nog ongeveer vijf jaar vooruit.

Agendapunt 9. Verslag van de penningmeester over 2012 - begroting voor 2013.
Het verslag van de penningmeester is identiek aan de toelichting op de jaarrekening. Verdere opmerkingen worden door de penningmeester mondeling gemaakt en de vragen worden beantwoord. De begroting bevat ook posten voor uitgaven, die ten behoeve van de activiteiten in 2014 reeds in 2013 moeten worden gedaan.
De bijdragen voor klaverjassen, bowling en jeu de boules werden ingaande 2013 op nul gesteld.
Er zijn uit de vergadering geen verdere op- of aanmerkingen dan wel aanvullingen, waarmee balans, jaarrekening en toelichting daarop zonder (formele) stemming goedgekeurd zijn.

Agendapunt 10. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2012.
Het verslag van de kascommissie over 2012 wordt ter vergadering voor-gelezen.
Het geeft de vergadering geen aanleiding tot op- of aanmerkingen, zodat het verslag ter vergadering zonder (formele) stemming wordt goedge-keurd en ondertekend door de kascommissie.

Agendapunt 11 Décharge van de penningmeester over 2012.
Op basis van hetgeen onder de agendapunten 9 en 10 geconstateerd is, keurt de vergadering het voorstel tot décharge van de penningmeester over 2012 zonder (formele) stemming goed.

Agendapunt 12 Goedkeuring van de jaarstukken over 2012.
De jaarstukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, balans en jaarrekening) over 2012 worden door de vergadering zonder (formele) stemming goedgekeurd.

Agendapunt 13 Décharge van het gehele bestuur over 2012.
De vergadering stemt zonder (formele) stemming in met het voorstel tot décharge van het gehele bestuur over 2012.

Agendapunt 14 Benoeming van bestuursleden.
De vergadering stemt zonder (formele) stemming in met de benoeming voor een nieuwe periode van drie jaar van de heren L.G. Eggink tot voorzitter en J.L. de Jonge tot penningmeester.

Agendapunt 15 Vaststelling bijdrage 2014.
Het bestuursvoorstel om de bijdrage voor 2013 ongewijzigd op 15 euro per lid vast te stellen wordt zonder verdere discussie of (formele) stemming aangenomen.

Agendapunt 16 Verkiezing van een kascommissie voor 2013.
De heer G. van der Voet verlaat de kascommissie na dankzegging voor zijn diensten; mevrouw J.A.J.M. Feijen-Van den Akker blijft aan voor de kascommissie 2013.
Mevrouw M. Jansen, die voorheen reservelid was, treedt (automatisch) tot de kascommissie toe.
Als nieuw reserve-lid wordt de heer W.P.C. de Mos benoemd.

Agendapunt 17 Activiteiten in 2013/2014 en plannen voor 2013
De lopende en in voorbereiding zijnde activiteiten worden puntsgewijs toegelicht door Mevrouw C.B. Varekamp-Wulffele  en/of de heer J.E. Nijmeijer. Voor de reeds plaatsgevonden hebbende activiteiten – afge-zien van het concert - kan worden verwezen naar het verslag van de secretaris over 2012.
De in voorbereiding zijnde activiteiten omvatten :

 • een stedentrip naar Wijk bij Duurstede is in voorbereiding voor 8 Juni 2013.
 • een volgende “Badger style” fiets-/wandeltocht op 31 Augustus 2013 is in voorbereiding (regio : Nieuwkoopse plassen).
 • een meerdaagse klippertocht is voorzien voor kort na half September 2013; deze is inmiddels reeds volgeboekt.
 • de Eindejaarsbijeenkomst is voorzien voor zaterdag 23 November 2013 in Nootdorp. Tijd : 14-17 uur.
 • het concert van 2013 heeft inmiddels plaatsgevonden. Over een concert in 2014 is nog geen beslissing genomen, omdat de belangstelling dit jaar wat tegenviel. Bovendien wordt Theater Camuz in Leidschendam “commercieel”.

Agendapunt  18 Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
Het bestuur stelt voor de heer H.J. Spijkerman het erelidmaatschap van de Reünievereniging Badger te verlenen; hij was ook al erelid van de Raytheon Personeelsvereniging (waarvan de RVB de rechtsopvolger is), maar ernstige verwarring wordt hiervan niet gevreesd.
Verder wordt, als vervolg op een opmerking gemaakt in de voorgaande algemene vergadering, voorgesteld aan enkele bestuursleden  van de voormalige Stichting Pensioenbelangen (etc.) de dank voor hun activiteiten kenbaar te maken door middel van een oorkonde plus een geschenk.
Deze voorstellen worden aangenomen.

Agendapunt 19 Rondvraag.
In de rondvraag kwamen verder geen nieuwe zaken meer aan de orde.

Agendapunt 20 Sluiting.
De voorzitter sluit deze jaarvergadering om ca. 19.40 uur met een dankwoord aan alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en wenst hen een goede thuisreis.

Aldus gelezen en gezien, na goedkeuring door de algemene vergadering op 26 Maart 2014.

26 Maart 2014

W.J. Jansse, secretaris                                                                             L.G. Eggink, voorzitter


 id=238 2013-03-13 14:42:52
Verslag jaarvergadering 2012

Reünievereniging Badger
Verslag jaarvergadering 2012

Datum : 28 Maart 2012
Plaats : Hotel Mövenpick, Stationsplein 8, Voorburg

Bestuursleden L.G. Eggink, voorzitter W.J. Jansse, secretaris, J.L. de Jonge, penningmeester J.E. Nijmeijer, lid H.J. Spijkerman, lid, Mevr. C.B. Varekamp-Wulffele, 2. secretaris (verhinderd) 
Stemgerechtigde leden Volgens de presentielijst 17 leden; opgave van verhindering door negen personen, waarvan er vier een machtiging afgaven. Totaal 21 stemmen.

Agendapunt 1. Opening door de voorzitter.
Met een kort welkomstwoord opent de voorzitter kort na 19 uur de algemene vergadering, genoemd jaarvergadering.

Agendapunt 2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
De agenda geeft de vergadering noch het bestuur aanleiding tot wijziging ervan.

Agendapunt 3. Herdenking in 2011 overleden leden.
Overleden leden en oud-collega’s.  In 2011 overleden voorzover bekend vier leden, te weten Mevrouw G.T. Blok-Van der Willik en de heren W. van der Bilt, C. Draper en J. Visser. Zij worden in de vergadering herdacht.
Verder werd het overlijden van twee niet-leden bekend.
Opmerking : wanneer bekend, worden ook de overleden niet-leden/ex- Badger/Raytheon/WGI-werknemers herdacht. Soms wordt een overlijden alleen bij toeval ontdekt.
Het aantal leden vermindert langzaam door opzeggingen wegens verhuizing, leeftijd of gebrek aan (verdere)  belangstelling.

Agendapunt 4. Ingekomen stukken.
Er zijn geen ingekomen stukken van belang te melden.

Agendapunt 5./6. Verslag van de algemene ledenvergadering van 31 Maart 2011.
Verslag vergadering 31 Maart 2011 en goedkeuring  Het verslag van de algemene ledenvergadering van 31 Maart 2011 geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.
Dit verslag is voorafgaand aan de vergadering aan alle leden hetzij electronisch, hetzij - op hun verzoek - per post toegezonden.
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en door voorzitter en secretaris getekend.

Agendapunt 7. Verslag van de secretaris over 2011.
Het verslag van de secretaris over 2011 wordt ter vergadering uitgedeeld en waar nodig toegelicht. Het staat eveneens op de webplaats.

Agendapunt 8. Balans en jaarrekening 2011. 
De balans en de jaarrekening over 2011 met toelichting worden ter vergadering uitgedeeld en door de penningmeester waar nodig verder toegelicht. Er werd voor 216 leden contributie ontvangen.
De algemene reserve nam in 2011 af met ruim 3700 euro, hetgeen iets minder is dan begroot, maar wel meer dan in 2010 (2900 euro).

Agendapunt 9. Verslag van de penningmeester over 2011 - Begroting voor 2012.
Het verslag van de penningmeester is identiek aan de toelichting op de jaarrekening. Verdere opmerkingen worden door de penningmeester mondeling gemaakt en de vragen worden beantwoord. De begroting bevat ook een aantal posten voor uitgaven, die ten behoeve van de activiteiten in 2013 reeds in 2012 moeten worden gedaan.
Er zijn uit de vergadering geen verdere op- of aanmerkingen dan wel aanvullingen, waarmee balans, jaarrekening en toelichting daarop zonder (formele) stemming goedgekeurd zijn.

Agendapunt 10. Verslag van de kascommissie over het boekjaar 2011.
Het verslag van de kascommissie over 2011 wordt ter vergadering voorgelezen.
Het geeft de vergadering geen aanleiding tot op- of aanmerkingen, zodat het verslag ter vergadering zonder (formele) stemming wordt goedgekeurd en ondertekend door de kascommissie.

Agendapunt 11 Décharge van de penningmeester over 2011.
Op basis van hetgeen onder de agendapunten 9 en 10 geconstateerd is, keurt de vergadering het voorstel tot décharge van de penningmeester over 2011 zonder (formele) stemming goed.

Agendapunt 12 Goedkeuring van de jaarstukken over 2011.
De jaarstukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, balans en jaarrekening) over 2011 worden door de vergadering zonder (formele) stemming goedgekeurd.

Agendapunt 13 Décharge van het gehele bestuur over 2011.
De vergadering stemt zonder (formele) stemming in met het voorstel tot décharge van het gehele bestuur over 2011.

Agendapunt 14 Vaststelling bijdrage 2013.
Het bestuursvoorstel om de bijdrage voor 2013 ongewijzigd op 15 euro per lid vast te stellen wordt zonder verdere discussie of (formele) stemming aangenomen.

Agendapunt 15 Verkiezing van een kascommissie voor 2012.
De heer R.C.A. van Rheeden verlaat de kascommissie na dankzegging voor zijn diensten. De heer G. van der Voet blijft nog een jaar aan als lid.
Als nieuw lid wordt mevrouw J.A.J.M. Feijen-Van den Akker, die voor-heen reservelid was, benoemd, terwijl als nieuw reservelid mevrouw M. Jansen tot de kascommissie toetreedt.

Agendapunt 16 Activiteiten in 2012/2013 en plannen voor 2012
De lopende en in voorbereiding zijnde activiteiten worden puntsgewijs toegelicht door Mevrouw C.B. Varekamp-Wulffele  en/of de heer J.E. Nijmeijer. Voor de reeds plaatsgevonden hebbende activiteiten – afge-zien van het concert - kan worden verwezen naar het verslag van de secretaris over 2011.

Voorbereiding activiteiten  De in voorbereiding zijnde activiteiten omvatten :

 • een stedentrip naar Amersfoort is in voorbereiding voor 2 Juni 2012.
 • een volgende “Badger style” fiets-/wandeltocht op 1 September 2012 is in voorbereiding (regio : Nieuwkoopse plassen).
 • een meerdaagse klippertocht is voorzien voor midden September 2012; er zijn inmiddels 17 aanmeldingen binnen.
 • de Eindejaarsbijeenkomst is voorzien voor zondag 25 November 2012 in Nootdorp. Tijd : 14-17 uur.
 • een concert in 2013 is nog wat problematisch, enerzijds door het wegval-len van dhr. Spijkerman en anderzijds door de kosten ervan. Theater Camuz in Leidschendam is zeker niet goedkoop, maar er zijn nog wel andere ideeёn.  

Niet genoemde zaken en ideeën zijn altijd welkom, maar realisatie kan enige tijd vergen! Sommige activiteiten hebben reserveringstermijnen van meer dan zes maanden (zo moet de ruimte voor de Eindejaars-bijeenkomst meestal direct na de voorgaande geboekt worden).

Agendapunt  17 Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
Er zijn geen verdere voorstellen van het bestuur, noch zijn er door leden voorstellen over enig onderwerp ingediend. Ter vergadering worden evenmin nieuwe voorstellen naar voren gebracht.

Agendapunt 18 Rondvraag.
De heer G.Bezemer vraagt of de bestuursleden van de Stichting Pensioenbelangen (etc.) en de leden die zich actief hebben ingezet voor een (betere) pensioenregeling niet in aanmerking zouden moeten komen voor een “beloning” van enigerlei aard.
De voorzitter belooft, dat men zich hierover zal beraden.
Verder kwamen in de rondvraag geen kwesties meer aan de orde.

Agendapunt 19 Sluiting.
De voorzitter sluit deze jaarvergadering om ca. 19.35 uur met een dankwoord aan alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en wenst hen een goede thuisreis.

Aldus gelezen en gezien, na goedkeuring door de algemene vergadering op 27 Maart 2013.

27 Maart 2013

W.J. Jansse, secretaris                                                                             L.G. Eggink, voorzitter


 id=219 2012-03-13 11:33:33
Verslag jaarvergadering 2011
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=193 2011-03-16 10:26:57
Verslag jaarvergadering 2010
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=167 2010-03-08 13:38:17
Verslag jaarvergadering 2009
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=128 2009-03-03 20:20:10
Verslag jaarvergadering 2008
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=91 2007-03-29 09:38:37
Verslag jaarvergadering 2007
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=92 2006-03-30 00:00:00
Verslag jaarvergadering 2006
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=89 2005-03-28 14:23:11
Verslag jaarvergadering 2005
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=90 2004-03-30 00:00:00
Verslag jaarvergadering 2004
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=93 2003-03-29 10:08:47
Verslag jaarvergadering 2003
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=94 2002-06-27 10:46:29
Verslag buitengewone algemene vergadering, 27 Juni 2002
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=95 2002-06-25 00:00:00
Verslag buitengewone algemene vergadering, 25 Juni 2002
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
Reünievereniging Badger, Secretariaat: Weidestraat 16, 2861 TM Bergambacht
Penningmeester: Duinmeijerei 116, 2264LE Leidschendam, Rek: Postbank 64081, IBAN: NL57 INGB 0000 0640 81
Email:     bestuur@rvbadger.nl     secretaris@rvbadger.nl     penningmeester@rvbadger.nl     webmaster@rvbadger.nl