Berichten Zoek Agenda Bestuur, etc. Log in
id=374 2022-12-22 00:02:53
Notulen Besluit Opheffing Vereniging

Notulen Besluit Algemene Vergadering opheffing vereniging

 

De ledenvergadering van de vereniging Reünievereniging Badger heeft in haar vergadering van 17 december 2022 het volgende besluit genomen.

 

De vergadering neemt in aanmerking:

De algemene vergadering is rechtsgeldig opgeroepen en verlopen.

De besluiten zijn overeenkomstig de regeling in de statuten tot stand gekomen.

Het besluit is met de voor dit besluit vereiste statutaire meerderheid genomen.

 

De vereniging is op 12 augustus1971 opgericht bij notariële akte en heeft op 8 juli 2008 haar huidige naam gekregen. De vereniging beoogd: Het bevorderen van contact en ontspanningsactiviteiten voor alle (voormalige) personeelsleden en partners van Badger B.V., Raytheon Engineers & Constructors B.V. en Washington International B.V.

De vereniging verricht geen activiteiten meer.

De algemene ledenvergadering is voornemens om de vereniging te ontbinden.

 

De vergadering neemt het volgende besluit:

1. De vereniging zal worden ontbonden en direct beëindigd met ingang van 1 januari 2023, of zoveel eerder of later als mogelijk is.

 

2. Er zijn geen bezittingen en geen bekende schulden, er is dus geen vereffening van de vereniging noodzakelijk;

 

3. Een eventueel batig saldo van de vereniging zal worden uitgekeerd overeenkomstig de wens van de vergadering en wel aan: Giro 555

 

4. Het bestuur zal van deze ontbinding opgaaf doen bij de Kamer van Koophandel.

 

5. De administratie zal gedurende de wettelijke termijn worden opgeslagen bij: A.A.R. Spaans op het adres Karel Doormanlaan 100, 2665AV Bleiswijk.

 

 

Dit besluit is genomen en vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 17 december 2022 te Nootdorp.

 

 

Voorzitter                                             Penningmeester                        Secretaris

F.S.M. Greven                                      T.A. Bailly                                A.A.R. Spaans

 

PS: Is door een ieder ondertekend op 17 december 2022, te Nootdorpid=334 2019-10-02 15:39:52
Verslag jaarvergadering 2019

Reünievereniging Badger

Datum : 21 Maart 2019
Plaats : Zoetermeer, ten huize van L.G. Eggink

Bestuursleden L.G. Eggink, voorzitter W.J. Jansse, secretaris a.i.
J.L. de Jonge, penningmeester 
  
Stemgerech-tigde leden Volgens de presentielijst 6 leden en 3 bestuursleden; opgave van verhindering door zeven personen, waarvan er vier een stemmachtiging afgaven. Totaal 13 stemmen.

Agendapunt 1. Opening door de voorzitter.
Opening  Met een kort welkomstwoord opent de voorzitter om ca. 19 uur de alge-mene vergadering, genoemd jaarvergadering.

Agendapunt 2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
Agenda  De agenda geeft de vergadering noch het bestuur aanleiding tot wijzi-ging ervan.

Agendapunt 3. Herdenking in 2018 overleden leden.
Overleden leden en oud-collega’s.  In de loop van het jaar overleden - voorzover bekend - vier leden, te weten de heren H. van de Vrugt, A:C. van den Dool, R.C.A. van Rheeden en E.J.W. Thomas. Begin 2019 kwam daar nog dhr. J.F. Schoonens bij.

Agendapunt 4. Ingekomen stukken.
Ingekomen stukken
  Er is een E-mail ontvangen, waarin drie leden zich aanbieden om een nieuw bestuur te formeren in plaats van de vereniging op te heffen. Dit bericht wordt door de vergadering positief ontvangen, hoewel geen der betrokkenen aanwezig is.
Agendapunt 5./6. Verslag van de algemene ledenvergadering van 22 Maart 2018.
Verslag verga-dering 22 Maart 2018 en goedkeuring  Het verslag van de algemene ledenvergadering van 22 Maart 2018 geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

Dit verslag is voorafgaand aan de vergadering aan alle leden hetzij elec-tronisch, hetzij - op hun verzoek - per post toegezonden.
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en via het Handteke-ningenformulier (zie punt 12) door het bestuur getekend.

Agendapunt 7. Verslag van de secretaris over 2018.
Verslag secre-taris 2018  Het verslag van de secretaris over 2018 wordt ter vergadering uitge-deeld en waar nodig toegelicht. Het staat eveneens op de webplaats. Voor aftekening zie punt 12.

 

Agendapunt 8. Balans en resultaatrekening 2018. 
Balans/jaar-rekening 2018  De balans en de resultaatrekening over 2018 met toelichting worden ter vergadering uitgedeeld en door de penningmeester waar nodig toegelicht.

Er werd voor 165 leden contributie ontvangen. De algemene reserve nam in 2018 toe met bijna 559 euro.

Gelet op het totale saldo (ruim 5800 euro) op de twee rekeningen kan de vereniging nog een paar jaar vooruit, afhankelijk van hoe hij wordt voortgezet.


Agendapunt 9. Verslag van de penningmeester over 2018 - begroting voor 2019.
Verslag pen-ningmeester 2018 begro-ting 2019  Het verslag van de penningmeester is identiek aan de toelichting op de resultaatrekening. Verdere opmerkingen worden door de penningmees-ter mondeling gemaakt en de vragen worden beantwoord.
Er zijn uit de vergadering geen verdere op- of aanmerkingen dan wel aanvullingen, waarmee balans, resultaatrekening en toelichting daarop zonder (formele) stemming goedgekeurd zijn.

Agendapunt 10. Verklaring van de kascommissie over het boekjaar 2018.
Verklaring kascommissie 2018

  De verklaring van de kascommissie over 2018 (gedateerd 6 Maart 2019 en door de leden ervan ondertekend) wordt ter vergadering voorgelezen.
Het geeft de vergadering geen aanleiding tot op- of aanmerkingen, zodat het verklaring ter vergadering zonder (formele) stemming wordt goedge-keurd.

Agendapunt 11 Goedkeuring van de jaarstukken over 2018.
Goedkeuring jaarstukken
2018  De jaarstukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, balans en resultaatrekening) over 2018 worden door de vergadering zonder (formele) stemming goedgekeurd.

Agendapunt 12 Décharge van penningmeester en bestuur over 2018.
Décharge penningmees-ter en bestuur over 2018  Op basis van hetgeen onder de agendapunten 9 en 10 geconstateerd is, keurt de vergadering het voorstel tot décharge van de penningmeester en het bestuur over 2018 zonder (formele) stemming goed.
Wettelijk staat de décharge-eis niet meer in het B.W. Wel moeten volgens art. 48 B.W alle bestuursleden de verslagen van de jaarverga-dering, de  jaarverslagen van secretaris en penningmeester, balans en resultaatrekening ondertekenen.
Voor de Reünievereniging Badger is hieraan vormgegeven door een handtekeningformulier, dat de bedoelde documenten en de namen van de  bestuursleden met hun handtekening vermeldt.

Agendapunt 13 Vaststelling bijdrage 2019.
Bijdrage 2019  Het bestuursvoorstel om de bijdrage (contributie) voor 2019 op nul euro per lid vast te stellen was in 2018 zonder (formele) stemming aange-nomen.
Voor 2020 wordt een besluit uitgesteld.

 

Agendapunt 14 Benoeming bestuursleden.
Benoeming bestuursleden
  De heren L.G. Eggink (voorzitter) en J.L. de Jonge  (penningmeester) en zijn in 2018 herkozen voor een volgende termijn (maximaal drie jaar), een jaar eerder dan volgens het rooster noodzakelijk was. De heer Jansse is wegens zijn herseninfarct van 2017 afgetreden, maar blijft het secretariaat vooralsnog vervullen bij gebrek aan een opvolger.

Wegens het ingekomen stuk (zie 4.) moet nu een beslissing worden genomen hoe de vereniging verder gaat. De aangekondigde vergadering tot opheffing van de vereniging wordt daarom voorlopig uitgesteld.

Agendapunt 15 Verkiezing van een kascommissie voor 2019.
Kascommissie 2019

  Mevrouw J.A.J.M. Feijen-Van den Akker en de heer O. Heydveldt vormen de kascommissie voor 2019. De heren W. Vrijdag en K. Hofland treden af als lid onder dankzegging voor hun activiteiten in de afgelopen jaren.
Er is geen reservelid van de commissie benoemd.

Agendapunt 16 Activiteiten in en plannen voor 2019.
Activiteiten 2019  De lopende en in voorbereiding zijnde activiteiten worden puntsgewijs toegelicht door de heer J.L. de Jonge. .

Voorbereiding activiteiten  De in voorbereiding zijnde activiteiten omvatten :

•  een wandeltocht in Mei/Juni 2019 (locatie vermoedelijk rondom Delft)
•  een volgende “Badger style” fiets-/ en evt. wandeltocht in Augustus 2019 (regio : nader te bepalen)
•  de meerdaagse klippertocht is niet langer een activiteit van de vereni-ging, maar wordt door de organisatoren in eigen beheer verder gevoerd. 
•  de Eindejaarsbijeenkomst is voorzien voor zaterdag 14 December 2019 in Nootdorp. Tijd : 13.30-17 uur.
Agendapunt  17 Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
Overige voorstellen   Het plan om de vereniging per eind 2019 op te heffen wordt nog niet gemaakt. Eerst moet er duidelijkheid komen of er een nieuw bestuur komt en wat de ideeÑ‘n daarvan zijn.

Verder werden door bestuur of leden geen nieuwe voorstellen ingediend.

Agendapunt 18 Rondvraag.
Rondvraag  De heer Uijlenbroek heeft de geplande brief aan Centraal Beheer over de pensioenen niet opgesteld.
Agendapunt 19 Sluiting.
Sluiting  De voorzitter sluit deze jaarvergadering om ca. 20.10 uur met een dank-woord aan alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun bijdragen en wenst hen een goede thuisreis.

Aldus gelezen en gezien, na goedkeuring door de Algemene vergadering op …. 2019.

….  2019.

(ondertekeningen op het Handtekeningenblad)


 id=327 2019-03-17 14:30:56
Verslag jaarvergadering 2018

Reünievereniging Badger

Datum : 22 Maart 2018
Plaats : Zoetermeer, ten huize van L.G. Eggink

Bestuursleden: L.G. Eggink, voorzitter’, W.J. Jansse, secretaris, J.L. de Jonge penningmeester
  
Stemgerech-tigde leden Volgens de presentielijst 1 leden en 3 bestuursleden; opgave van verhindering door vijftien personen, waarvan er drie een stemmachtiging afgaven. Totaal 7 stemmen.

Agendapunt 1. Opening door de voorzitter.
Opening  Met een kort welkomstwoord opent de voorzitter om ca. 19 uur de alge-mene vergadering, genoemd jaarvergadering.

Agendapunt 2. Bespreking van de agenda (volgorde, punten toevoegen of afhalen).
Agenda  De agenda geeft de vergadering noch het bestuur aanleiding tot wijzi-ging ervan.

Agendapunt 3. Herdenking in 2017 overleden leden.
Overleden leden en oud-collega’s.  In de loop van het jaar overleden - voorzover bekend - vijf leden, te weten de heren R.H.E Fierens, J. de Graaf, T. Koot (oud-lid), A. Krijgsman en K. de Vrieze

Agendapunt 4. Ingekomen stukken.
Ingekomen stukken
  Er zijn geen ingekomen stukken van belang te melden.

Agendapunt 5./6. Verslag van de algemene ledenvergadering van 22 Maart 2017.
Verslag verga-dering 22 Maart 2017 en goedkeuring  Het verslag van de algemene ledenvergadering van 22 Maart 2017 geeft geen aanleiding tot vragen of opmerkingen.

Dit verslag is voorafgaand aan de vergadering aan alle leden hetzij elec-tronisch, hetzij - op hun verzoek - per post toegezonden.
Het verslag wordt zonder wijzigingen goedgekeurd en via het Handteke-ningenformulier (zie punt 12) door het bestuur getekend.

Agendapunt 7. Verslag van de secretaris over 2017.
Verslag secre-taris 2017  Het verslag van de secretaris over 2017 wordt ter vergadering uitge-deeld en waar nodig toegelicht. Het staat eveneens op de webplaats. Voor aftekening zie punt 12.

Agendapunt 8. Balans en resultaatrekening 2017. 
Balans/jaar-rekening 2017  De balans en de resultaatrekening over 2017 met toelichting worden ter vergadering uitgedeeld en door de penningmeester waar nodig toegelicht.

Er werd voor ca. 174 leden contributie ontvangen. De algemene reserve nam in 2017 toe met 518 euro.

Gelet op het totale saldo (ruim 5200 euro) op de twee rekeningen kan de vereniging nog een paar jaar vooruit, mits zuinig met de resterende middelen wordt omgesprongen………...

Agendapunt 9. Verslag van de penningmeester over 2017 - begroting voor 2018.
Verslag pen-ningmeester 2017, begro-ting 2018  Het verslag van de penningmeester is identiek aan de toelichting op de resultaatrekening. Verdere opmerkingen worden door de penningmees-ter mondeling gemaakt en de vragen worden beantwoord.
Door een “zuinigheidsoffensief” en een hogere contributie is de  “Toe- of Afname algemene reserve” in 2018 aanzienlijk lager dan voordien.
Er zijn uit de vergadering geen verdere op- of aanmerkingen dan wel aanvullingen, waarmee balans, resultaatrekening en toelichting daarop zonder (formele) stemming goedgekeurd zijn.

Agendapunt 10. Verklaring van de kascommissie over het boekjaar 2017.
Verklaring kascommissie 2017

  De verklaring van de kascommissie over 2017 (gedateerd 21 Maart 2018 en door de leden ervan ondertekend) wordt ter vergadering voorgelezen.
Het geeft de vergadering geen aanleiding tot op- of aanmerkingen, zodat het verklaring ter vergadering zonder (formele) stemming wordt goedge-keurd.

Agendapunt 11 Goedkeuring van de jaarstukken over 2017.
Goedkeuring jaarstukken
2017  De jaarstukken (jaarverslagen secretaris en penningmeester, balans en resultaatrekening) over 2017 worden door de vergadering zonder (formele) stemming goedgekeurd.

Agendapunt 12 Décharge van penningmeester en bestuur over 2017.
Décharge penningmees-ter en bestuur over 2017  Op basis van hetgeen onder de agendapunten 9 en 10 geconstateerd is, keurt de vergadering het voorstel tot décharge van de penningmeester en het bestuur over 2017 zonder (formele) stemming goed.
Wettelijk staat de décharge-eis niet meer in het B.W. Wel moeten volgens art. 48 B.W alle bestuursleden de verslagen van de jaarverga-dering, de  jaarverslagen van secretaris en penningmeester, balans en reultaatrekening ondertekenen.
Voor de Reünievereniging Badger is hieraan vormgegeven door een handtekeningformulier, dat de bedoelde documenten en de namen van de  bestuursleden met hun handtekening vermeldt.

Agendapunt 13 Vaststelling bijdrage 2019.
Bijdrage 2019  Het bestuursvoorstel om de bijdrage (contributie) voor 2019 op nul euro per lid vast te stellen wordt zonder (formele) stemming aangenomen.

Agendapunt 14 (Her)benoeming bestuursleden.
(Her)benoeming bestuursleden
  De heren L.G. Eggink (voorzitter) en J.L. de Jonge  (penningmeester) en zijn herkozen voor een volgende termijn (maximaal drie jaar), een jaar eerder dan volgens het rooster noodzakelijk was. Er waren geen tegen-kandidaten.

De heer J.E. Nijmeijer (lid) is wegens ziekte eerder uitgetreden en wordt niet vervangen. De heer Jansse treedt na zijn herseninfarct van 2017 ook af, maar blijft het secretariaat vooralsnog vervullen bij gebrek aan een opvolger.

Agendapunt 15 Verkiezing van een kascommissie voor 2018.
Kascommissie 2018

  De heren W. Vrijdag en K. Hofland vormen ook samen de kascommissie voor 2018 (bij gebrek aan andere kandidaten)..
Mevrouw J.A.J.M. Feijen-Van den Akker blijft reservelid vant de commissie.

Agendapunt 16 Activiteiten in en plannen voor 2018.
Activiteiten 2018  De lopende en in voorbereiding zijnde activiteiten worden puntsgewijs toegelicht door de heer J.L. de Jonge. .

Voorbereiding activiteiten  De in voorbereiding zijnde activiteiten omvatten :

•  een volgende “Badger style” fiets-/wandeltocht op 25 Augustus 2018 (regio : Abcoude)
•  een meerdaagse klippertocht is voorzien voor 5-9 September 2018.
•  de Eindejaarsbijeenkomst is voorzien voor zaterdag 8 December 2018 in Nootdorp. Tijd : 13.30-17 uur.

Agendapunt  17 Overige voorstellen van het bestuur, tijdig ingekomen voorstellen van de leden en wat verder ter tafel wordt gebracht.
Overige voorstellen   Aangekondigd wordt het plan om de vereniging per eind 2019 op te heffen. Een toelichting daarop staat reeds op de agenda van deze verga-dering.
Verder werden door bestuur of leden geen nieuwe voorstellen ingediend.

Agendapunt 18 Rondvraag.
Rondvraag  De heer Uijlenbroek vraagt aandacht voor de pensioenen van Centraal Beheer, die reeds jaren niet geÑ—ndexeerd zijn. Zijns inziens zou er wel ruimte voor zijn.
Het Bestuur heeft geen bezwaar als hij daarvoor actie wil ondernemen; van dit Bestuur mag evenwel geen actie worden verwacht. 

Agendapunt 19 Sluiting.
Sluiting  De voorzitter sluit deze jaarvergadering om ca. 19.45 uur met een dank-woord aan alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en hun bijdragen en wenst hen een goede thuisreis.

Aldus gelezen en gezien, na goedkeuring door de Algemene vergadering op 21 Maart 2019.

21 Maart 2019.

(ondertekeningen op het Handtekeningenblad)Vriendenclub Badger, Secretariaat: Karel Doormanlaan 100, 2665AV Bleiswijk
:
Email:     bestuur@rvbadger.nl     secretaris@rvbadger.nl     webmaster@rvbadger.nl