Berichten Zoek Agenda Bestuur, etc. Log in Pensioen Curator
id=324 2019-03-08 16:11:42
Verslag 2018

Reünievereniging Badger KvK  : V-409326

Verslag Secretariaat
Jaar : 2018  Opgesteld op : 12 Februari 2019
Door : W.J. Jansse

 

De vereniging

 

1.0

Inleiding

 

 

Het jaar 2018 was het zestiende “volledige” jaar van de Reünievereniging Badger, waarin de eerder begonnen activiteiten al dan niet werden voortgezet.

 

 

Het aantal betalende leden per eind 2018 bedraagt nog ca. 155 personen volgens de telling uit de ledenlijst op de webplaats. Een daling geschiedt voornamelijk door opzeg-gingen, waarvan er enkele waren, en “administratieve” verwijderingen (meestal wegens “contributie onbetaald”). Een nieuw lid meldt zich nu nog maar af en toe (in 2018 : één).

 

2.0

Contributieinning

 

 

De inning van de jaarlijkse contributie (bijdrage) verloopt grotendeels via de door de penningmeester daartoe ontvangen machtigingen en geschiedt vanaf 2015 met de door de ING-bank aangeboden programmatuur (“Europese incasso”). Ongeveer 10 leden hebben geen machtiging afgegeven en worden afzonderlijk per email of schriftelijk benaderd. Niet-betalende leden werden (en worden) na enkele herinneringen afgevoerd uit het bestand.

 

Volgens de geldende regels worden incasso’s vooraf aangekondigd.

 

3.0

Overige ledenzaken

 

 

In de loop van het jaar overleden - voorzover bekend - vier leden : de heren A. van den Dool, E.J.W . Thomas, R.C.A. van Rheeden en H. van der Vrugt.

 

 

Activiteiten

 

4.0

In 2018 werden verschillende activiteiten voortgezet resp. tot uitvoering gebracht :

 

-

De fiets- en wandeltocht ging eind September 2018 naar Abcoude en omgeving en was met 20 personen ruim minder bezocht dan in 2017.

Voor 2019 zal het doel nog worden bepaald en wordt de activiteit opgesplitst in aparte fiets- en wandeltochten. .

 

-

De meerdaagse klippertocht van 5 September tot en met 9 September 2018 was met 11 leden en tien (!) introducées geheel uitverkocht. Ook in 2019 staat een tocht in de plan-ning, begeleid door de heer A. Schmidt.  

 

-

De Eindejaarsbijeenkomst van 2018 vond op zaterdag 8 December 2018 plaats en trok met exact 100 personen veel meer bezoekers dan in 2017, toen er 80 mensen kwamen opdagen..   

 

-

Een activiteitenagenda voor 2019 verscheen aan het eind van 2018 en wordt zonodig – meestal via E-mail of de webplaats – aangevuld met nadere of gewijzigde informatie.

 

 


 

 

 

5.0

RB op Internet

 

 

Bijna alle leden beschikken nu over een toegang tot internet en/of gebruiken een electro-nische postbus. De webplaats (“internet-site” of “webstek”) bevat onder meer de activiteitenagenda, de voor leden bestemde verslagen – behalve het financiŃ‘le -, berichten van leden en verder aangeleverde stukken, zoals foto’s en filmpjes van activiteiten en verslagen van “eigen” activiteiten.

 

Leden die geen internetverbinding of -toegang hebben (per eind 2018 waren dat er nog maar tien) ontvangen de agenda voor de jaarvergadering en de activiteiten-agenda en aanvullingen daarop per post. De verslagen worden hen op hun verzoek toegezonden.

 

Het financiёle jaarverslag wordt alleen op de ledenvergadering uitgereikt.

 

 

 

Gegevens

 

6.0

Bestuursvergaderingen in 2018

 

 

Er werden twee bestuursvergaderingen gehouden, namelijk in Maart en November 2018. Onderling contact tussen de bestuursleden geschiedt verder voornamelijk per al dan niet electronische post, per telefoon of bij deze of gene ontmoeting.

 

7.0

Ledenvergaderingen in 2018

 

 

Er werd één jaarvergadering gehouden op 22 Maart 2018. De vergadering werd bezocht door vier (!) personen, inclusief de drie leden van het bestuur. Vijftien personen gaven bericht van verhindering, waarvan er drie een machtiging afgaven. Formele stemmingen bleken voor geen enkel onderwerp nodig.

 

De jaarvergadering van 2019 zal, gezien deze kleine opkomst,  weer bij één der bestuursleden thuis worden gehouden om de kosten van deze vergadering  te beperken. Een eventuele tweede jaarvergadering – nodig gezien de voorziene opheffing van de vereniging – zal waarschijnlijk elders in Zoetermeer worden gehouden.

 

8.0

Bestuursmutaties in 2018

 

 

In 2018 werden de heren Eggink en De Jonge. De heer Nijmeijer trad wegens ziekte uit het bestuur, de heer Jansse trad formeel af maar blijft het secretariaat voorlopig voeren bij gebrek aan tegenkandidaten.

 

 

Einde verslag

 

 

 id=314 2018-03-07 12:46:20
Verslag 2017

Reünievereniging Badger KvK  : V-409326

Verslag Secretariaat
Jaar : 2017 Opgesteld op : 12 Februari 2018
Door : W.J. Jansse

De vereniging

1.0 Inleiding

Het jaar 2017 was het vijftiende “volledige” jaar van de Reünievereniging Badger, waarin de eerder begonnen activiteiten al dan niet werden voortgezet.Het aantal betalende leden per eind 2017 bedraagt nog ca. 175 personen volgens de telling uit de ledenlijst op de webplaats. Een daling geschiedt voornamelijk door opzeg-gingen, waarvan er enkele waren, en “administratieve” verwijderingen (meestal wegens “contributie onbetaald”). Een nieuw lid meldt zich nu nog maar af en toe (in 2017 : geen).

2.0 Contributieinning

De inning van de jaarlijkse contributie (bijdrage) verloopt grotendeels via de door de penningmeester daartoe ontvangen machtigingen en geschiedt vanaf 2015 met de door de ING-bank aangeboden programmatuur (“Europese incasso”). Ongeveer 20 leden hebben geen machtiging afgegeven en worden afzonderlijk per email of schriftelijk benaderd. Niet-betalende leden werden (en worden) na enkele herinneringen afgevoerd uit het bestand.

Volgens de geldende regels worden incasso’s vooraf aangekondigd.

3.0 Overige ledenzaken

In de loop van het jaar overleden - voorzover bekend - vier leden : de heren R.H.E Fierens, J. de Graaf, T. Koot (oud-lid), A. Krijgsman en K. de Vrieze.

Activiteiten

4.0 In 2017 werden verschillende activiteiten voortgezet resp. tot uitvoering gebracht :

 • De fiets- en wandeltocht ging eind Augustus 2017 naar Willemstad en omgeving en was met 29 personen iets minder bezocht dan in 2016. Voor 2018 zal het doel nog worden bepaald.
 • De meerdaagse klippertocht van 25 September tot en met 1 October 2017 was met 12 leden en zeven (!) introducées weer vrijwel uitverkocht. Ook de tocht voor 2018 is al uitverkocht.
 • De Eindejaarsbijeenkomst van 2017 vond op zaterdag 9 December 2017 plaats en trok met 80 personen weer meer bezoekers dan in 2016 (toen 63).
 • Een activiteitenagenda voor 2018 verscheen aan het eind van 2017 en werd enkele malen – meestal via E-mail of de webplaats – aangevuld met nadere of gewijzigde informatie.

5.0 RB op Internet

Bijna alle leden beschikken nu over een toegang tot internet en/of gebruiken een electronische postbus. De webplaats (“internet-site” of “webstek”) bevat onder meer de activiteitenagenda, de voor leden bestemde verslagen – behalve het financiёle -, berichten van leden en verder aangeleverde stukken, zoals foto’s en filmpjes van activiteiten en verslagen van “eigen” activiteiten.
Leden die geen internetverbinding of -toegang hebben (per eind 2017 waren dat er nog een kleine twintig) ontvangen de agenda voor de jaarvergadering en de activiteiten-agenda en aanvullingen daarop per post. De verslagen worden hen op hun verzoek toegezonden.
Het financiёle jaarverslag wordt alleen op de ledenvergadering uitgereikt.

Gegevens

6.0 Bestuursvergaderingen in 2017

Er werden twee bestuursvergaderingen gehouden, namelijk in Februari en December 2017. Onderling contact tussen de bestuursleden geschiedt verder voornamelijk per al dan niet electronische post, per telefoon of bij deze of gene ontmoeting.

7.0 Ledenvergaderingen in 2017

Er werd één jaarvergadering gehouden op 22 Maart 2017. De vergadering werd bezocht door acht personen, inclusief de leden van het bestuur. Negentien personen gaven bericht van verhindering, waarvan er vijf een machtiging afgaven. Formele stemmingen bleken voor geen enkel onderwerp nodig.
De jaarvergadering van 2018 zal, gezien deze kleine opkomst,  weer bij één der bestuursleden thuis worden gehouden om de kosten van deze vergadering  te beperken.

8.0 Bestuursmutaties in 2017

In 2017 werden de heren Jansse en Nijmeijer opnieuw voor drie jaar benoemd. Er waren geen tegenkandidaten.

Einde verslagid=299 2017-03-11 14:23:00
Verslag 2016

Reünievereniging Badger KvK  : V-409326

Verslag Secretariaat
Jaar : 2016 Opgesteld op : 9 Maart 2017
Door : W.J. Jansse

De vereniging

1.0 Inleiding

Het jaar 2016 was het veertiende “volledige” jaar van de Reünievereniging Badger, waarin de eerder begonnen activiteiten al dan niet werden voortgezet.
Het aantal betalende leden per eind 2016 bedraagt nog ca. 180 personen volgens de telling uit de ledenlijst op de webplaats. Een daling geschiedt voornamelijk door opzeg-gingen, waarvan er enkele waren, en “administratieve” verwijderingen (meestal wegens “contributie onbetaald”). Een nieuw lid meldt zich nu nog maar af en toe.

2.0 Contributieinning

De inning van de jaarlijkse contributie (bijdrage) verloopt grotendeels via de door de penningmeester daartoe ontvangen machtigingen en geschiedt vanaf 2015 met de door de ING-bank aangeboden programmatuur (“Europese incasso”). Ongeveer 20 leden hebben geen machtiging afgegeven en worden afzonderlijk per email of schriftelijk benaderd. Niet-betalende leden werden (en worden) na enkele herinneringen afgevoerd uit het bestand.
Volgens de nieuw geldende regels worden incasso’s nu (meestal) vooraf aangekondigd.

3.0 Overige ledenzaken

In de loop van het jaar overleden - voorzover bekend - twee leden (dhr. F. Mulder en mevrouw H.Th. Heijnneman), terwijl van het verscheiden van de volgende niet-leden/oud-collega’s  werd vernomen : mevrouw A. Gerretsen-Zuidema en de heren L. Moerman en G. Saulino.

Activiteiten

4.0 In 2016 werden verschillende activiteiten voortgezet resp. tot uitvoering gebracht :

 • De fiets- en wandeltocht ging eind Augustus 2016 naar de Loonse en Drunense duinen en omgeving en was met 31 personen minder bezocht dan in 2015 (toen 45). Voor 2017 zal het doel nog worden bepaald.
 • De meerdaagse klippertocht van 21 tot en met 25 September 2016 was met 18 leden en één introducée weer uitverkocht. Ook de tocht voor 2017 is al goeddeels uitverkocht. 
 • De Eindejaarsbijeenkomst van 2016 vond op zaterdag 19 November 2016 plaats en trok met 63 personen minder bezoekers dan in 2015 (toen 103)..  
 • en activiteitenagenda voor 2016 verscheen aan het eind van 2015 en werd enkele malen – meestal via E-mail of de webplaats – aangevuld met nadere informatie. De activiteitenagenda voor 2017 verscheen nog in 2016.
 • an enkele activiteiten (in 2016 alleen de fiets- en wandeltocht) werden foto’s gemaakt door E.J.W. Thomas en op de webplaats gepubliceerd.

5.0 RB op Internet

Bijna alle leden beschikken nu over een toegang tot internet en/of gebruiken een electro-nische postbus. De webplaats (“internet-site” of “webstek”) bevat onder meer de activiteitenagenda, de voor leden bestemde verslagen – behalve het financiёle -, berichten van leden en verder aangeleverde stukken, zoals foto’s en filmpjes van activiteiten en verslagen van “eigen” activiteiten.
Leden die geen internetverbinding of -toegang hebben (per eind 2016 waren dat er nog achttien) ontvangen de agenda voor de jaarvergadering en de activiteitenagenda en aanvullingen daarop per post. De verslagen worden hen op hun verzoek toegezonden.
Het financiёle jaarverslag wordt alleen op de ledenvergadering uitgereikt.

Gegevens

6.0 Bestuursvergaderingen in 2016

Er werden twee bestuursvergaderingen gehouden, namelijk in Februari en December 2016. Onderling contact tussen de bestuursleden geschiedt verder voornamelijk per al dan niet electronische post, per telefoon of bij deze of gene ontmoeting.

7.0 Ledenvergaderingen in 2016

Er werd één jaarvergadering gehouden op 23 Maart 2016. De vergadering werd bezocht door (slechts!) zes personen, inclusief de leden van het bestuur. Zeven personen gaven bericht van verhindering, waarvan er twee een machtiging afgaven. Formele stemmingen bleken voor geen enkel onderwerp nodig.
De jaarvergadering van 2017 zal, gezien deze kleine opkomst,  weer bij één der bestuursleden thuis worden gehouden om de kosten van deze vergadering  te beperken.

8.0 Bestuursmutaties in 2016

In 2016 werden de voorzitter en de penningmeester opnieuw voor drie jaar benoemd. Er waren geen tegenkandidaten.

Einde verslagid=286 2016-03-16 11:37:00
Verslag 2015

Reünievereniging Badger KvK  : V-409326

Verslag Secretariaat

Jaar : 2015 Opgesteld op : 9 Maart 2016  Door : W.J. Jansse

De vereniging

1.0 Inleiding
Het jaar 2015 was het dertiende “volledige” jaar van de Reünievereniging Badger, waarin de eerder begonnen activiteiten al dan niet werden voortgezet.
Het aantal betalende leden per eind 2015 bedraagt nog ca. 190 personen volgens de telling uit de ledenlijst op de webplaats. Een daling geschiedt voornamelijk door opzeg-gingen, waarvan er drie waren, en “administratieve” verwijderingen (meestal wegens “contributie onbetaald”). Een nieuw lid meldt zich nu nog maar af en toe.

2.0 Contributieinning
De inning van de jaarlijkse contributie (bijdrage) verloopt grotendeels via de door de penningmeester daartoe ontvangen machtigingen en werd in 2015 voor het eerst met de nieuwe door de ING-bank aangeboden programmatuur (“Europese incasso”) uitgevoerd. Het duurde echter tot Juli 2015 voordat alle administratieve problemen met dit systeem opgelost waren.
Ongeveer 20 leden hebben geen machtiging afgegeven en worden afzonderlijk per email of schriftelijk benaderd. Niet-betalende leden werden (en worden) na enkele herinnerin-gen afgevoerd uit het bestand.
Volgens de nieuw geldende regels worden incasso’s nu vooraf aangekondigd.

3.0 Overige ledenzaken
In de loop van het jaar overleed - voorzover bekend - één lid (dhr. J.J.M van  Vliet), terwijl van het verscheiden van de niet-leden/oud-collega’s dat van Mevrouw M. Koopmans werd vernomen.

Activiteiten

4.0 In 2015 werden verschillende activiteiten voortgezet resp. tot uitvoering gebracht :

 • Het elfde (en laatste) concert werd in Maart 2015 georganiseerd in het Veur Theater te Leidschendam. De belangstelling was met ca. 26 leden en introducées nog geringer dan in 2014.
 • De fiets- en wandeltocht ging eind Augustus 2015 naar Oostvoorne en omgeving en was met 45 personen beter bezocht dan in 2014.
 • In 2016 zal het doel waarschijnlijk de Drunense Duinen en omgeving zijn.
 • - De meerdaagse klippertocht van 16 tot en met 20 September 2015 was met 18 leden en één introducée weer uitverkocht. Ook de tocht voor 2016 is (zo goed als) uitverkocht.
 • - De Eindejaarsbijeenkomst van 2015 vond op zaterdag 28 November 2015 plaats en trok opnieuw iets meer dan 100 bezoekers.
 • Een activiteitenagenda voor 2015 verscheen aan het eind van 2014 en werd enkele malen – meestal via E-mail of de webplaats – aangevuld met nadere informatie
 • Van enkele activiteiten werden foto’s gemaakt door E.J.W. Thomas en op de webplaats gepubliceerd.

5.0 RB op Internet
Bijna alle leden beschikken nu over een toegang tot internet en/of gebruiken een electro-nische postbus. De webplaats (“internet-site”) bevat onder meer de activiteiten-agenda, de voor leden bestemde verslagen – behalve het financiёle -, berichten van leden en verder aangeleverde stukken, zoals foto’s en filmpjes van activiteiten en verslagen van “eigen” activiteiten.
Leden die geen internetverbinding of -toegang hebben (per eind 2015 waren dat er zo’n twintig) ontvangen de agenda voor de jaarvergadering en een (de) activiteitenagenda(‘s) per post. De verslagen worden hen op verzoek toegezonden.
Het financiёle jaarverslag wordt alleen op de ledenvergadering uitgereikt.

Gegevens

6.0 Bestuursvergaderingen in 2015
Er werden twee bestuursvergaderingen gehouden, namelijk in Februari en November 2015. Onderling contact tussen de bestuursleden geschiedt verder voornamelijk per al dan niet electronische post, per telefoon of bij deze of gene ontmoeting.

7.0 Ledenvergaderingen in 2015
Er werd één jaarvergadering gehouden op 25 Maart 2015. De vergadering werd bezocht door 14 personen, inclusief de leden van het bestuur (derhalve dus slechts negen leden). Twaalf personen gaven bericht van verhindering, waarvan er vijf een machtiging afgaven. Formele stemmingen bleken voor geen enkel onderwerp nodig.
De jaarvergadering van 2016 zal, mede gezien de kleine opkomst,  bij één der bestuurs-leden thuis worden gehouden om de kosten van deze vergadering  te beperken.

8.0 Bestuursmutaties in 2015
In 2015 waren geen herbenoemingen van bestuursleden voorzien. Mevrouw C.B. Varekamp-Wulffele  trad echter in December 2015 terug als bestuurslid.

Einde verslag


 id=274 2015-03-18 11:27:10
Verslag 2014

Reünievereniging Badger KvK  : V-409326

Verslag Secretariaat

Jaar : 2014 Opgesteld op : 14 Maart 2015  Door : W.J. Jansse

De vereniging

1.0 Inleiding
Het jaar 2013 was het twaallfde “volledige” jaar van de Reünievereniging Badger, waarin de eerder begonnen activiteiten al dan niet werden voortgezet.
Het aantal betalende leden per eind 2014 bedraagt 194 personen volgens de laatste tel-ling uit de ledenlijst op de webplaats. De aanwas met nieuwe leden was in 2014 klein, maar niet geheel nul; de daling geschiedt voornamelijk door opzeggingen, waarvan er drie waren, en “administratieve” verwijderingen (vooral wegens “contributie onbetaald”), waarvan er zes waren.

2.0 Contributieinning
De inning van de jaarlijkse contributie (bijdrage) verloopt grotendeels via de door de penningmeester daartoe ontvangen machtigingen. Ongeveer 20 leden hebben geen machtiging afgegeven en worden afzonderlijk per email of schriftelijk benaderd.
Niet-betalende leden werden (en worden) na enkele herinneringen afgevoerd uit het bestand.
De inning geschiedde in 2014 voor het laatst met de ‘oude’ programmatuur. In 2015 zal de nieuwe door de ING-bank aangeboden programmatuur worden gebruikt en wordt – volgens de nieuw geldende regels – de incasso tevoren aangekondigd.

3.0 Overige ledenzaken
In de loop van het jaar overleed - voorzover bekend - één lid (dhr. Wurpel), terwijl van het verscheiden van de niet-leden/oud-collega’s Mevrouw A. van Rijswijk en de heer J. Kooman werd vernomen.

Activiteiten

4.0 In 2014 werden verschillende activiteiten voortgezet resp. tot uitvoering gebracht :

 • Het tiende concert werd in Maart 2014 georganiseerd in het Veur Theater (voorheen Theater Camuz) te Leidschendam. De belangstelling was met 26 leden en 15 introdu-cées  bescheiden maar groter dan in 2013.
 • Er was voor Juni 2014 een stedentrip georganiseerd naar Hoorn, maar deze is door een te geringe belangstelling  niet doorgegaan. In 2015 zal er geen stedentrip plaatsvinden.
 • De fiets- en wandeltocht ging eind Augustus 2014 naar Baarn en omgeving en werd met 30 leden en vier introducées) goed bezocht.In 2015 zal het doel waarschijnlijk Oostvoorne en omgeving zijn.
 • De meerdaagse klippertocht van 17 tot en met 21 September 2014 was met 13 leden en zeven introducées weer uitverkocht. Ook de tocht voor 2015 is zo goed als uitverkocht.
 • De Eindejaarsbijeenkomst van 2014 vond op zaterdag 29 November plaats en trok nu 103 bezoekers.
 • Een activiteitenagenda voor 2014 verscheen aan het eind van 2013 en werd enkele malen, meestal via E-mail of de webplaats, aangevuld met nadere informatie.
 • Van verschillende activiteiten werd een kort verslag geschreven – waar beschikbaar aangevuld met foto’s – en op de webplaats gepubliceerd.

5.0 RB op Internet
Bijna alle leden beschikken nu over een toegang tot internet en/of gebruiken een electronische postbus. De webplaats (“internet-site”) bevat onder meer de activiteiten-agenda, de voor leden bestemde verslagen – behalve het financiёle -, berichten van leden en verder aangeleverde stukken, zoals foto’s en filmpjes van activiteiten.
Leden die geen internetverbinding of -toegang hebben (per eind 2014 waren dat er twintig) ontvangen de agenda voor de jaarvergadering en een (de) activiteitenagenda(‘s) per post. De verslagen worden hen op verzoek toegezonden.
Het financiёle jaarverslag wordt alleen op de ledenvergadering uitgereikt.

Gegevens

6.0 Bestuursvergaderingen in 2014
Er werden twee bestuursvergaderingen gehouden, namelijk in Februari en November 2014. Onderling contact tussen de bestuursleden geschiedt verder voornamelijk per al dan niet electronische post, per telefoon of bij deze of gene ontmoeting.

7.0 Ledenvergaderingen in 2014
Er werd één jaarvergadering gehouden op 26 Maart 2014. De vergadering werd bezocht door 18 personen, inclusief de leden van het bestuur (derhalve dus dertien leden). Niet minder dan zestien personen gaven bericht van verhindering, waarvan er vier een machtiging afgaven. Formele stemmingen bleken voor geen enkel onderwerp nodig.

8.0 Bestuursmutaties in 2014
Aftredend en herkiesbaar als bestuurslid waren Mevrouw C.B. Varekamp-Wulffele en de heren Jansse en Nijmeijer, die allen door de Algemene Ledenvergadering werden herbe-noemd voor een volgende periode van drie jaar.

Einde verslagid=258 2014-03-15 11:28:32
Verslag 2013

Reünievereniging Badger KvK  : V-409326
Verslag Secretariaat

Jaar : 2013 Opgesteld op : 10 Maart 2014 Door : W.J. Jansse

De vereniging

1.0 Inleiding
Het jaar 2012 was het elfde “volledige” jaar van de Reünievereniging Badger, waarin de eerder begonnen activiteiten al dan niet werden voortgezet.
Het aantal betalende leden per eind 2013 bedraagt 199 personen volgens de laatste telling uit de ledenlijst op de webplaats. De aanwas met nieuwe leden was in 2013 gering, maar niet geheel nul; de daling geschiedt voornamelijk door opzeggingen, waarvan er zeven waren.

2.0 Contributieinning
De inning van de jaarlijkse contributie (bijdrage) verloopt grotendeels via de door de penningmeester daartoe ontvangen machtigingen. Ruim 20 leden hebben geen machti-ging afgegeven en worden afzonderlijk per email of schriftelijk benaderd.
Niet-betalende leden werden (en worden) na enkele herinneringen afgevoerd uit het bestand.

3.0 Overige ledenzaken
In de loop van het jaar overleden - voorzover bekend - vier leden.
Van het verscheiden van niet-leden/oud-collega’s is over enkelen iets vernomen.

Activiteiten

4.0 In 2013 werden verschillende activiteiten voortgezet resp. tot uitvoering gebracht :

 • Het negende concert werd in Maart 2013 georganiseerd in Theater Camuz te Leidschen-dam. De belangstelling was met 20 leden en 19 introducées echter bescheiden.
 • Er werd in Juni 2013 een stedentrip georganiseerd naar Wijk bij Duurstede, waaraan 22 leden en twee introducées deelnamen. In 2014 zal de stedentrip waarschijnlijk in Hoorn (NH) plaatsvinden.
 • De fiets- en wandeltocht ging in September 2013 naar Nieuwkoop en omgeving en werd met 31 leden (geen introducées) goed bezocht.In 2014 zal het doel waarschijnlijk Baarn en omgeving zijn.
 • De meerdaagse klippertochten voldoen nog steeds, want de tocht van 18 tot en met 22 September 2013 was met 13 leden en zes introducées uitverkocht.
 • De Eindejaarsbijeenkomst van 2013 vond op zaterdag 23 November plaats en trok nu 101 bezoekers.
 • Een activiteitenagenda voor 2013 verscheen aan het eind van 2012 en werd enkele malen – meestal via E-mail of de webplaats – aangevuld met nadere informatie.
 • De activiteiten van de Badger-bowling groep, de Jeu de Boules-groep en het klaverjas-sen worden vanaf 2013 niet langer ondersteund en daarom niet langer gerapporteerd.
 • Van verschillende activiteiten werd een kort verslag geschreven – waar beschikbaar aangevuld met foto’s – en op de webplaats gepubliceerd.

5.0 RB op Internet
Bijna alle leden beschikken nu over een toegang tot internet en/of gebruiken een electronische postbus. De webplaats (“internet-site”) bevat onder meer de activiteiten-agenda, de voor leden bestemde verslagen – behalve het financiёle -, berichten van leden en verder aangeleverde stukken, zoals foto’s en filmpjes van activiteiten.
Leden die geen internetverbinding of -toegang hebben (per eind 2013 waren dat er twintig) ontvangen de agenda voor de jaarvergadering en een (de) activiteitenagenda(‘s) per post. De verslagen worden op verzoek toegezonden.
Het financiёle jaarverslag wordt alleen op de ledenvergadering uitgereikt.

Gegevens

6.0 Bestuursvergaderingen in 2013
Er werden twee bestuursvergaderingen gehouden, namelijk in Februari en October 2013. Verder onderling contact tussen de bestuursleden geschiedt voornamelijk per al dan niet electronische post, per telefoon of bij deze of gene ontmoeting.

7.0 Ledenvergaderingen in 2013
Er werd één jaarvergadering gehouden op 27 Maart 2013. De vergadering werd bezocht door 14 personen, inclusief de leden van het bestuur (derhalve dus slechts negen leden). Niet minder dan zeventien personen gaven bericht van verhindering, waarvan er vier een machtiging afgaven.

8.0 Bestuursmutaties in 2013
In 2013 werden de heren Eggink en De Jonge opnieuw voor drie jaar benoemd als voorzitter respectievelijk als penningmeester. De plaats van de heer Spijkerman werd niet meer vervuld.

9.0 Oorkonden en cadeaucheques
De heer H.J. Spijkerman werd bedacht met een oorkonde voor het erelidmaatschap van deze vereniging. Hij was al erelid bij de rechtsvoorganger daarvan.
Een viertal personen – de heren Van Brakel, Renée, Somers en Spijkerman - werden bedacht met een oorkonde plus cadeaucheques voor hun activiteiten ter zake van de pensioenen van de voormalige medewerkers van Badger, Raytheon en Washington.
 
Einde verslag


 id=239 2013-03-13 15:33:13
Verslag 2012

Reünievereniging Badger KvK  : V-409326
Verslag Secretariaat

Jaar : 2012,  Opgesteld op : 6 Maart 2013, Door : W.J. Jansse

De vereniging

1.0 Inleiding
Het jaar 2012 was het tiende “volledige” jaar van de Reünievereniging Badger, waarin de eerder begonnen activiteiten - al dan niet - werden voortgezet. Het tweede lustrum werd overigens zonder festiviteiten gepasseerd.
Het aantal leden per eind 2012 bedraagt ongeveer 200 personen volgens de laatste telling uit de ledenlijst op de webplaats. De aanwas met nieuwe leden was in 2012 gering, maar niet geheel nul; de daling geschiedt voornamelijk door opzeggingen..

2.0 Contributieinning
De inning van de jaarlijkse contributie (bijdrage) verloopt grotendeels via de door de penningmeester daartoe ontvangen machtigingen. Ongeveer 20 leden hebben geen machtiging afgegeven en werden afzonderlijk per email of schriftelijk benaderd.
Niet-betalende leden werden (en worden) na enkele herinneringen afgevoerd uit het bestand.

3.0 Overige ledenzaken
In de loop van het jaar overleden - voorzover bekend - geen leden.
Van het verscheiden van niet-leden/oud-collega’s is over enkelen iets vernomen.

4.0 Activiteiten
In 2012 werden verschillende activiteiten voortgezet resp. tot uitvoering gebracht :

 • Bowlen, georganiseerd door de Badger-bowling groep. Tweewekelijks in de winter-periode in Zoetermeer met maximaal zeven deelnemers, begeleid door de heren Van der Ark en Vrijdag.
 • Jeu de Boules, begeleid door de heer De Mos. Wekelijks - als het weer dat toelaat - in Wassenaar met maximaal zeven deelnemers.
 • Er werd in 2012 toch weer een concert georganiseerd op een nieuwe locatie in Leid-schendam. Door de deelname van Die Haghe Sanghers waren er veel introducées, namelijk 39 bij een “eigen” belangstelling van 44 personen.
 • Er was slechts één klaverjasavond voorzien voor 28 Maart 2012, maar met slechts 9 personen is er uiteindelijk niet geklaverjast.
 • Er werd in Juni 2012 een stedentrip georganiseerd naar Amersfoort, waaraan 22 perso-nen en twee introducées deelnamen. Voor 2013 zal hopelijk opnieuw een interessante plaats voor een stedentrip kunnen worden gekozen.
 • Een fiets- en wandeltocht werd in 2012 in eerste instantie wel georganiseerd maar uitein-delijk niet uitgevoerd omdat een eenhoofdige begeleiding te mager werd bevonden.
 • De meerdaagse klippertochten voldoen nog steeds, want de tocht van 12 tot en met 16 September  2012 was met 15 personen (één introducé) redelijk bezet.
 • De Eindejaarsbijeenkomst van 2012 vond op 25 November plaats en trok maar liefst 119 bezoekers, waarbij het goede weer waarschijnlijk wel een rol speelde.
 • Een activiteitenagenda voor 2012 verscheen aan het eind van 2011 en werd enkele malen - meestal via E-mail of de webplaats - aangevuld met nadere informatie.

De (voorlopige) activiteitenlijst voor 2013 verscheen eveneens in 2012.


5.0 RB op Internet
Veruit de meeste leden beschikken nu over een toegang tot internet en/of gebruiken een electronische postbus. De webplaats (“internet-site”) bevat onder meer de activiteiten-agenda, de voor leden bestemde verslagen – behalve het financiёle -, berichten van leden en verder aangeleverde stukken, zoals foto’s en filmpjes van activiteiten.
Leden die geen internetverbinding of -toegang hebben ontvangen de agenda voor de jaarvergadering en een (de) activiteitenagenda(‘s) per post. De verslagen worden op verzoek toegezonden.
Het financiёle jaarverslag wordt alleen op de ledenvergadering uitgereikt.

Gegevens

6.0 Bestuursvergaderingen in 2012
Er werden in totaal twee bestuursvergaderingen gehouden, namelijk in Februari en November 2012. Verder onderling contact tussen de bestuursleden geschiedt voorna-melijk per al dan niet electronische post, per telefoon of bij deze en gene ontmoeting.

7.0 Ledenvergaderingen in 2012
Er werd één jaarvergadering gehouden op 28 Maart 2012. De vergadering werd bezocht door 17 personen, inclusief de meeste leden van het bestuur. Negen personen gaven bericht van verhindering, waarvan er vier een machtiging afgaven.

8.0 Bestuursmutaties in 2012
In 2012 waren er geen bestuursbenoemingen of  –wisselingen. De plaats van de heer Spijkerman bleef vooralsnog onvervuld.

Einde verslagid=223 2012-03-22 09:26:59
Verslag 2011
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=168 2010-03-08 15:52:22
Verslag 2009
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=129 2009-03-03 20:45:47
Verslag 2008
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=104 2008-03-17 00:00:00
Verslag 2007
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=96 2007-01-30 00:00:00
Verslag Jaar 2006
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=97 2006-01-30 00:00:00
Verslag Jaar 2005
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=98 2005-02-23 00:00:00
Verslag Jaar 2004
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
id=99 2004-01-21 00:00:00
Verslag Jaar 2003
ALLEEN VOOR LEDEN. - U moet ingelogd zijn om dit bericht te lezen.
Reünievereniging Badger, Secretariaat: Weidestraat 16, 2861 TM Bergambacht
Penningmeester: Duinmeijerei 116, 2264LE Leidschendam, Rek: Postbank 64081, IBAN: NL57 INGB 0000 0640 81
Email:     bestuur@rvbadger.nl     secretaris@rvbadger.nl     penningmeester@rvbadger.nl     webmaster@rvbadger.nl