Berichten Zoek Agenda Bestuur, etc. Log in
id=324 2019-03-08 16:11:42
Verslag 2018

Reünievereniging Badger KvK  : V-409326

Verslag Secretariaat
Jaar : 2018  Opgesteld op : 12 Februari 2019
Door : W.J. Jansse

 

De vereniging

 

1.0

Inleiding

 

 

Het jaar 2018 was het zestiende “volledige” jaar van de Reünievereniging Badger, waarin de eerder begonnen activiteiten al dan niet werden voortgezet.

 

 

Het aantal betalende leden per eind 2018 bedraagt nog ca. 155 personen volgens de telling uit de ledenlijst op de webplaats. Een daling geschiedt voornamelijk door opzeg-gingen, waarvan er enkele waren, en “administratieve” verwijderingen (meestal wegens “contributie onbetaald”). Een nieuw lid meldt zich nu nog maar af en toe (in 2018 : één).

 

2.0

Contributieinning

 

 

De inning van de jaarlijkse contributie (bijdrage) verloopt grotendeels via de door de penningmeester daartoe ontvangen machtigingen en geschiedt vanaf 2015 met de door de ING-bank aangeboden programmatuur (“Europese incasso”). Ongeveer 10 leden hebben geen machtiging afgegeven en worden afzonderlijk per email of schriftelijk benaderd. Niet-betalende leden werden (en worden) na enkele herinneringen afgevoerd uit het bestand.

 

Volgens de geldende regels worden incasso’s vooraf aangekondigd.

 

3.0

Overige ledenzaken

 

 

In de loop van het jaar overleden - voorzover bekend - vier leden : de heren A. van den Dool, E.J.W . Thomas, R.C.A. van Rheeden en H. van der Vrugt.

 

 

Activiteiten

 

4.0

In 2018 werden verschillende activiteiten voortgezet resp. tot uitvoering gebracht :

 

-

De fiets- en wandeltocht ging eind September 2018 naar Abcoude en omgeving en was met 20 personen ruim minder bezocht dan in 2017.

Voor 2019 zal het doel nog worden bepaald en wordt de activiteit opgesplitst in aparte fiets- en wandeltochten. .

 

-

De meerdaagse klippertocht van 5 September tot en met 9 September 2018 was met 11 leden en tien (!) introducées geheel uitverkocht. Ook in 2019 staat een tocht in de plan-ning, begeleid door de heer A. Schmidt.  

 

-

De Eindejaarsbijeenkomst van 2018 vond op zaterdag 8 December 2018 plaats en trok met exact 100 personen veel meer bezoekers dan in 2017, toen er 80 mensen kwamen opdagen..   

 

-

Een activiteitenagenda voor 2019 verscheen aan het eind van 2018 en wordt zonodig – meestal via E-mail of de webplaats – aangevuld met nadere of gewijzigde informatie.

 

 


 

 

 

5.0

RB op Internet

 

 

Bijna alle leden beschikken nu over een toegang tot internet en/of gebruiken een electro-nische postbus. De webplaats (“internet-site” of “webstek”) bevat onder meer de activiteitenagenda, de voor leden bestemde verslagen – behalve het financiŃ‘le -, berichten van leden en verder aangeleverde stukken, zoals foto’s en filmpjes van activiteiten en verslagen van “eigen” activiteiten.

 

Leden die geen internetverbinding of -toegang hebben (per eind 2018 waren dat er nog maar tien) ontvangen de agenda voor de jaarvergadering en de activiteiten-agenda en aanvullingen daarop per post. De verslagen worden hen op hun verzoek toegezonden.

 

Het financiёle jaarverslag wordt alleen op de ledenvergadering uitgereikt.

 

 

 

Gegevens

 

6.0

Bestuursvergaderingen in 2018

 

 

Er werden twee bestuursvergaderingen gehouden, namelijk in Maart en November 2018. Onderling contact tussen de bestuursleden geschiedt verder voornamelijk per al dan niet electronische post, per telefoon of bij deze of gene ontmoeting.

 

7.0

Ledenvergaderingen in 2018

 

 

Er werd één jaarvergadering gehouden op 22 Maart 2018. De vergadering werd bezocht door vier (!) personen, inclusief de drie leden van het bestuur. Vijftien personen gaven bericht van verhindering, waarvan er drie een machtiging afgaven. Formele stemmingen bleken voor geen enkel onderwerp nodig.

 

De jaarvergadering van 2019 zal, gezien deze kleine opkomst,  weer bij één der bestuursleden thuis worden gehouden om de kosten van deze vergadering  te beperken. Een eventuele tweede jaarvergadering – nodig gezien de voorziene opheffing van de vereniging – zal waarschijnlijk elders in Zoetermeer worden gehouden.

 

8.0

Bestuursmutaties in 2018

 

 

In 2018 werden de heren Eggink en De Jonge. De heer Nijmeijer trad wegens ziekte uit het bestuur, de heer Jansse trad formeel af maar blijft het secretariaat voorlopig voeren bij gebrek aan tegenkandidaten.

 

 

Einde verslag

 

 

 Reünievereniging Badger, Secretariaat: Karel Doormanlaan 100, 2665AV Bleiswijk
:
Email:     bestuur@rvbadger.nl     secretaris@rvbadger.nl     webmaster@rvbadger.nl